Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HÅBO KALMAR 2:1 - husnr 2, KALMAR KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kalmar kyrka interiör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KALMAR KYRKA (akt.)

1170 - 1199

Uppsala
Håbo
Uppland
Kalmar
Kalmar-Yttergrans församling
Uppsala stift
Kalmar kyrkväg 16

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Kyrkan byggdes under romansk tid i slutet av 1100-talet. Till långhuset var då fogat ett smalare kor, eventuellt med absid. Omkring 1300 utvidgades kyrkan åt öster. Tillbyggnaden gjordes lika bred som det gamla långhuset och nästan dubbelt så lång. I söder gjordes en ingång till koret med spetsbågig tegelomfattning. I mitten av 1400-talet byggdes tornet och kyrkan välvdes. Korportalen sattes igen. Ett vapenhus uppfördes i söder. År 1485 målades kyrkan av Albertus Pictor.

År 1170 - 1199 Nybyggnad
Kalmar kyrka byggs som en liten, tornlös gråstenskyrka med smalare kor avslutat med en absid. Invändigt hade kyrkan plant trätak eller öppen takstol.
År 1300 - 1300 Ändring - tillbyggnad
Ca 1300, kyrkan förlängs åt öster med en lång tillbyggnad och förvandlas till gotisk salkyrka. Tillbyggnaden är nästan dubbelt så lång som det gamla långhuset. I söder placeras en korportal med spetsbågsomfattning av tegel. Samtidigt byggs sakristian i norr täckt med ett kryssribbvalv. Kyrkan täcks av plant trätak eller tunnvalv av trä.
År 1450 - 1450 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Ca. 1450 Tornet i väster byggs. Kyrkan välvs med kryssvalv av tegel. Samtidigt murades korportalen igen och ingången i sydväst vidgades. Vapenhus byggdes i söder och välvdes med tegelvalv.
År 1485 - 1485 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kyrkan målades av Albertus Pictor, tidens främste kyrkomålare i Mälardalen.
År 1641 - 1642 Underhåll
Tornspiran renoveras
År 1679 - 1680 Underhåll
Tornspiran renoveras återigen.
År 1695 - 1695 Ändring - ombyggnad
Det östra fönstret på norra långsidan (intill predikstolen) tillkom. Altarfönstret i öster vidgades. Predikstol skänks till kyrkan.
År 1704 - 1704 Ändring
Ett ras inträffade på tornets södra sida
År 1766 - 1766 Ändring - ombyggnad
Tornet repareras. En lanternin ersatte den gamla spiran.
År 1776 - 1776 Ändring
Beslut om att skrapa bort och vitlimma kalkmålningarna på väggar och valv. Bortskrapning görs på väggarna, valven vitlimmas.
År 1792 - 1792 Ändring - ombyggnad, fönster
Det västra fönstret på norra långsidan tillkom.
År 1813 - 1813 Brand
Kalmar kyrka brann. Tornet, som nyss reparerats, fick så stora skador att det revs året därpå. Invändigt förstördes den fasta inredningen. Kyrkan täcktes med ett provisoriskt tak.
År 1825 - 1826 Ändring - restaurering
Först år 1825 började man förbereda återuppbyggnaden efter branden. Året därpå upprättade ark. C. G. Blom Carlsson ritningar till restaurering av kyrkan.

C G Blom Carlsson (Arkitekt)

År 1828 - 1830 Ändring - ombyggnad
Återuppbyggnaden sattes igång under ledning av byggmästarna Peter Danell och P. Kihlander. Vapenhuset i söder revs, valven kilades, östra gavelröstet murades om och gavelhöjden sänktes, nya takstolar och nytt yttertak byggdes, fönsteröppningarna fick sin nuvarande form. Taket täcktes med tegel. Murarna rappades och kröntes med taklister av trä. Tornet byggdes upp igen 1830 av byggmästare Lager. I bottenvåningen fanns det gamla tornets murverk kvar. Tornet försågs med en låg huv krönt av ett förgyllt träkors. En ny ingång togs upp i tornets bottenvåning i väster. Södra ingången murades igen.
År 1830 - 1830 Fast inredning - altare
Nytt brädklätt altare byggs och ny altarring tillverkas. Ett träkors med törnekrona tillverkas av bildhuggare Udell och placeras på altaret.

Udell (Konstnär - Bildhuggare)

År 1831 - 1831 Ändring
En ny predikstol förfärdigades av bildhuggaren Ernst Philip Thoman. Ny sluten bänkinredning tillverkades av byggmästare Lager. Kyrkklockorna flyttades till nya tornet och klockstapeln revs.

Thoman (Konstnär - Bildhuggare)

År 1843 - 1843 Fast inredning - orgel
Läktaren tillverkades av byggmästaren Lager. Kyrkan fick sin första orgel som var det gamla orgelpositivet från 1600-talet vilket, efter att ha varit i Skoklosters kyrka, användes i Häggeby kyrka.
År 1850 - 1850 Ändring - ombyggnad, yttertak
Taket täcktes med falsad svartplåt som tjärströks.
År 1874 - 1874 Fast inredning - orgel
En järnkamin uppställdes i sakristian. En orgel med nyklassicistisk fasad inköptes från Östhammars kyrka. Den var tillverkad 1811 av Per Strand.
År 1877 - 1877 Teknisk installation - värme
En guernseyugn insattes i kyrkan
År 1908 - 1908 Specifika inventarier - dopfunt
Den medeltida dopfuntens betongfot tillkommer.
År 1931 - 1931 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan restaurerades invändigt enligt ett förslag av kh G Kihlmark i samråd med ark. S. Brandel. Golven lades om och korgolvet höjdes två steg. I östra korfönstret insattes innanfönster med antikglas. Väggarna kalkades om, bänkinredningen gjordes bekvämare, lösa inventarier konserverades. Elektrisk värmeanläggning installerades. Ett nytt orgelverk tillverkades av J. A. Johnsson i Duvbo. Det gamla orgelpositivet från 1600-talet skänktes åter till Skoklosters kyrka.
År 1933 - 1934 Underhåll - exteriör
Utvändig renovering. Fasadputsen förnyades. Tornet grundförstärktes. Tegelomfattning till den gamla portalen i sydväst togs fram och dess inre smyg. Portomfattning i tegel till den gamla koringången togs också fram. Kvarvarande delar av predikstolen från 1695 sattes upp på södra korväggen. Det rör sig om korgens fyllningar med skulpturer.
År 1956 - 1959 Ändring - restaurering
Restaureringsförslag upprättas 1956 av ark. Jörgen Fåk som omfattade kalkmålningarnas framtagande och konserverande, vilket utfördes av konservator Sven Carlsson 1958. Korset med törnekronan på altaret tas bort, liksom tre medeltida skulpturer. De tre skulpturerna, som tillhört ett altarskåp, och ytterliga två medeltida skulpturer konserverades av Sven Carlsson 1959.
År 1967 - 1967 Ändring - restaurering
Ny restaurering utförs enligt program av ark. Jörgen Fåk. Arbetet utfördes av byggmästare Sven Andersson i Bro. Det nuvarande murade, putsade och vitkalkade altaret tillkom. De fem medeltida skulpturerna placerades på en hylla på korets sydvägg. Läktaren och bänkinredningen samt altarringen målades om. Vapenhuset i tornets bottenvåning gjordes om med nytt, förhöjt tak av gjuten betong samt fick nytt tegelgolv och ny torntrappa. Fasadrenovering utfördes. Det listverk som löpt horisontellt runt tornfasaderna togs bort. Tornhuven försågs med ny plåttäckning. Troligen var det nu som det medeltida korfönstret med masverk i kalksten rekonstruerades.
År 1973 - 1973 Fast inredning - orgel
Ett nytt orgelverk byggs av Åkerman och Lund. Den gamla orgelfasaden från 1811 bibehålls.
År 1987 - 1987 Fast inredning - bänkinredning
En bänkrad under läktarens norra sida tas bort för att ge plats åt ljudanläggning och förvaringsskåp mm.
År 1989 - 1990 Ändring
Nytt förslag till ändringsarbeten i sakristian upprättas av Renato Melosso. Det är delvis överensstämmande med 1978 års förslag. Förändringarna genomförs 1990, men murgenombrott för ny ingång utförs ej. WC anordnas i stället i vapenhuset under läktartrappan.
År 1992 - 1992 Underhåll - exteriör
Fasadrenovering utförs på kyrkan och bårhuset. Putsen lagas och målas med KC-färg. Fönster renoveras. Reparation och målning av takplåt utförs. På torntaket lades ny plåt. Fotrännor och stuprör monteras på kyrkan.
År 2000 - 2000 Konservatorsarbeten
Invändig rengöring av puts och konservering av målningar utfördes av konservator Jörgen Lindberg. Fönsterbågarna byttes mot nya lika de gamla förutom två fönsterbågar som bevarades och renoverades. Målningsbättring utfördes på bänkar och predikstol. Tegelgolvet fogades med kalkbruk. Ljuskronor renoverades. Konservering av dopfunt görs av stenkonservator Marie Klingspor Rotstein.
År 2002 - 2002 Specifika inventarier - altarskåp
Ett nytt altarskåp sattes upp. Det är tillverkat av konstnären syster Lydia.