Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HUDIKSVALL NORRBO PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 1, NORRBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Norrbo kyrka interiör fr SO.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORRBO KYRKA (akt.), NORRBO KYRKA (akt.)

1795 - 1799

1795 - 1799

Gävleborg
Hudiksvall
Hälsingland
Norrbo
Bjuråker-Norrbo församling
Uppsala stift
Norrbobyn 25

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Den äldsta kända kyrkan på platsen låg väster om den nuvarande, inom kyrkogårdens äldre del, men av denna syns inga spår ovan jord. Den gamla kyrkan som sannolikt var uppförd under 1200-talet bestod av ett rektangulärt långhus med ett samlare rakslutet kor mot öster samt sakristia mot väster och samtliga byggnadskroppar täcktes av sadeltak. Kyrkan var av den modell som var vanlig i hela Norrland, men inte minst Hälsingland, under den äldre medeltiden. När befolkningen i socknen växte under 1700-talet blev den gamla kyrkan för trång och församlingen beslöt därför att bygga en ny kyrka. År 1795-99 uppfördes den nuvarande kyrkan under ...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 2002 Ändring
Läs gärna mer om den äldre kyrkan i händelselistan. Den kan man finna under Dokument.
År 1794 - 1794 Ritning godkänd / bygglov
Överintendentämbetet i Stockholm upprättar en ritning över en ny stor kyrkobyggnad i Norrbo som fastställs av Kungl. Majestät.
År 1795 - 1799 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn

Johan Christoffer Loëll (Byggmästare)

År 1795 - 1799 Nybyggnad - Torn
Tornets bottenvåning fungerrar som sakristia

Johan Christoffer Loëll (Byggmästare)

År 1795 - 1799 Nybyggnad - Korparti

Johan Christoffer Loëll (Byggmästare)

År 1795 - 1799 Nybyggnad
Den nya kyrkan uppförs under länsbyggmästare Johan Christoffer Loëlls ledning. Murar och torn byggs av gråsten utom tornets lanternin som byggs i trä. Kyrkan har rektangulär plan och tornet står mitt på den norra långsidan. Huvudentrén förläggs till den södra fasadens mitt och den markeras av breda kolossalpilastrar som bär upp en triangelgavel. Ovan porten finns ett halvrunt fönster samt konungens monogram. Byggnadens andra entré är i västgaveln. Byggnaden förses med fyra stora rundbågiga fönster på varje långsida samt två på östgaveln. Tornet uppförs med spetsbågiga ljudöppningar på varje sida och avslutas med en tornhuv samt lanternin med spira. Murarna vitrappas och yttertaket kläs med spån. Kyrkorummet förses med ett tunnvalv av trä med gördelbågsmarkeringar samt pilastrar på väggarna mellan varje fönster. Interiören vitputsas utom i kordelen som förses med målade bilder, symboler och tänkespråk.

Johan Christoffer Loëll (Arkitekt)

År 1823 - 1823 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan från 1706 gjuts om av Johan Henric Öberg i Hudiksvall.

J H Öberg (Klockgjutare)

År 1829 - 1829 Äldre kulturhistorisk inventering
Kyrkan beskrivs i en inventarieförteckning som upprättas detta år. Murarna och tornet är uppförda av gråsten. ”Ofvantaket är af spån uti en sluttning.” Kyrkan har tio fönster. I kyrkan finns ”60 bänkrum” och i koret 10 bänkrum. Sakristian är försedd med brädtak och spis samt ”Contoirs inmurade i norra väggen” Dubbeldörrar mot kyrkorummet och tornet. ”Under golvet i sakristian är en Winkällare, 2 alnar 15 tum lång, 2 alnar bred och 2 alnar 22 tum djup. Med tegelhvalf, trappa och fallucka, gångjärn, Haspe och utanlås.” Tornet kröns av en järnspira som är utrustad med en förgylld glob. ”Wid foten av spiran är kuren klädd med koppar, äfvenså nedersta kanten af dess tak.”Innantill äro i kyrkan ännu inga andra prydnader än 2ne Colonner inmurade i wäggen vid hvardera ändan af altarbordet, emellan hvilka står ett kors af trä på en piedestal och deröfver undersluttningen af taket en sol. Omkring altar Disken rymmas 25 personer.” ”Predikstol, en gammal irreparabel, men förloradt uppsatt.”
År 1840 - 1859 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol.
År 1841 - 1841 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan målas på duk av konstnären S.A. Blombergsson.

Svante Albert Blombergsson (Konstnär)

År 1861 - 1861 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Kyrkans sex medeltida träskulpturer överlämnas till Hälsinglands fornminnessällskap för att ingå i Enångerssamlingen (senare överförda till Hälsinglands museum, Hudiksvall).
År 1862 - 1862 Fast inredning - orgel
Orgel tillverkas av Per Hedström.

Pehr Hedström (Orgelbyggare)

År 1930 - 1930 Ändring - restaurering
Byggmästare A. Nisser i Söderhamn upprättar ett restaureringsförslag för Norrbo kyrka som omfattar inläggning av nytt golv, insättning av nya innanfönster, ändring och breddning av bänkar, rengöring av väggarna samt inrättande av värmeledning. I samband med detta byggs en gjuten värmekällare, dvs pannrum under västra delen av kyrkan. Nytillverkning av ytterligare en nummertavla med den tidigare nummertavlan som förebild. Två små grindar som suttit på vardera sidan om orgeln på läktaren tas bort och placeras i klockstapelfoten. Ytterdörrarna mot öster och väster bekläds med kopparplåt. På den norra fasaden tas en ny dörr upp i grunden till pannrummet i källaren. Murnischen vid ingången till sakristian muras igen.

A Nisser (Byggmästare)

År 1934 - 1934 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan från 1595 har blivit obrukbar och en ny klocka gjuts av K. G. M. Bergholtz i Stockholm. Den gamla klockan ställs upp inuti kyrkan och är enligt uppgift Hälsinglands äldsta bevarade kyrkklocka.
År 1947 - 1948 Ändring
Renovering av exteriören. Elektrisk belysning och eluppvärmning installeras samt elektrisk ringning av kyrkklockorna.
År 1955 - 1955 Ändring - restaurering
Restaurering under ledning av byggnadsrådet Ragnar Hjort. Lagning och putsning av väggar, Målningarna i koret rengörs och påbättras av konservator Oscar Svensson. Två figurer på korvalvets norra respektive södra sida, tillkomna vid restaureringen 1930, kalkas över. Tegelgolv läggs in i koret, sakristian, “vapenhuset” innanför västingången samt i vindfången vid entréerna mot söder och väster. Hårt patinerat antikglas sätts in i korfönstren för att dämpa ljuset. Antikglas sätts även in i sakristians fönster. Ett litet dopaltare muras vid södra korväggen. Nytt skrudskåp byggs i sakristian och i den norra väggen inmuras en piscina. Kyrkans medeltida skulpturer återbördas från Hälsinglands museum och sätts upp på långsidesväggarna i kyrkorummet. Ny orgel byggs av Mårtensson i Lund som använder de värdefullaste piporna från 1862 års orgel. Kyrkans exteriör genomgår en fullständig renovering. Kyrkans fönster och sockel ges en ny färgsättning.

A Mårtenssons i Lund (Orgelbyggare)

Ragnar Hjorth (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1961 - 1961 Underhåll
Samtliga takytor målas med svart färg
År 1984 - 1984 Underhåll - exteriör
Utvändig renovering av Norrbo kyrka. Arbetet projekteras av Lannås Konsult AB, Ljusdal och renoveringsarbetet bedrivs som beredskapsarbete. Skadad puts, cement och KC-bruksblandningar avlägsnas och större sprickor huggs bort. Sockeln putslagas med kalkbruk och däröver hydrauliskt kalkbruk som grund och kalkbruk i spritputsfraktion som ytputs. Kalkavfärgning två gånger med Gotlandskalk i rosa kulör. Sträng av gårdsgrus läggs utmed sockeln. Övriga fasaders putsytor sandblästras och putslagning utförs med hydrauliskt kalkbruk. Hel omputsning utförs med Stråbrukens kalkbruk special. Kalkavfärgning nio gånger med kalkfärg berett av Gotlandskalk och något bruten med guldocker. Monogram och siffror över port rengörs. Fönsterrenovering som omfattar ilagning av skadade delar samt byte av trasiga rutor och ommålning med linoljefärg utförs. Stuprör i svartplåt byts mot nya av samma modell som de tidigare. Söndervittrad kalkstenshäll framför södra porten ersätts med ny stenläggning i granit. Den äldre hällen lagras inomhus. Tröskel mot söder kläs in med kopparplåt. Tornportens utvändiga trappa om sex steg betong byts mot en granittrappa. Det södra, östra och västra takfallet på tornet behandlas med stenkolstjära efter behandling med stålborste. Snörasskydd sätts upp över västra ingången. Stigporten putslagas och omputsas samt avfärgas som kyrkans fasader.
År 1990 - 1990 Underhåll - interiör
Underhållsarbeten i kyrkans interiör. Lagning av sprickor. Omkalkning, rengöring av väggar och valv samt konservatorsinsatser. Ren linoljefärg används vid ommålningen.
År 1995 - 1998 Ändring
Omfattande in- och utvändig renovering. Omputsning av fasad. Skadade takplåtar byts mot lika befintliga. Byte av fotränna. Ommålning av plåttak med stenkolstjära. Konserveringsinsatser på vägg- och valvmålningar samt altaruppsats mm. Väggradiatorer ersätts med bänkvärmare, nya högtalare monteras i kyrkan. Ny elcentral och nya kabeldragningar. Borttagning av den bakersta bänkraden i kyrkan. Konservatorsinsatser.
År 1999 - 1999 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Tre träskulpturer, varav två tillverkade av bildhuggaren och målaren Haaken Gullesson försvinner vid en kyrkostöld.

Haaken Gullesson (Konstnär)