Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster TIDAHOLM VALSTAD 25:1 - husnr 1, VALSTADS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

VALSTADS KYRKA (akt.)
1997-08-16
Historik
Kyrkan uppfördes under 1100-talet som en romansk anläggning med västtorn, långhus, smalare rakslutet kor samt absid. Rester av ett västverk talar liksom kvaderstensmurverket för att en storman bekostade bygget som "patronus". Sannolikt under 1200-talet restes ett vapenhus i söder med unggotisk portomfattning. Vid denna tid upptogs nya fönster med spetsbågsomfattningar av sandsten, i Skara domkyrkas efterföljd. Valven kan även ha slagits i samband med dessa arbeten och den tunnvälvda sakristian ha rests. Vid 1500-talets slut var kyrkan i dåligt skick och ett sekel senare diskuterades en utvidgning som aldrig blev av. 1704 tillverkades en predikstol av Johan Ullberg d.ä. och 1772 målades valven med skildringar ur Kristi liv. Även en altaruppsats skall ha tillkommit vid denna tid.
Under 1880-talet aktualiserades åter en ombyggnad av kyrkan, vilken nu hade blivit mycket trång. Om- och tillbyggnaden 1890 blev en kompromiss mellan arkitekt Herman Theodor Holmgrens planer och riksantikvarie Hildebrands värnande om det romanska monumentet. Kor och sakristia revs och långhuset utvidgades åt öster samt försågs med korsarmar. Norra korsarmens västra mur kom att utgöras av den gamla sakristians. Ett nytt kor med absid och sakristia byggdes. Vapenhuset försågs med trappgavlar i stil med de på övriga gavlar. Fram växte en nyromansk skapelse med dansk-skånsk karaktär. Alla fönster gjordes rundbågiga och försågs med järnlufter. Långhusets andra travé försågs med ett fönster i norr. Tegeltäckningen på taken byttes mot galvaniserad plåt. Interiörens läktare revs och 1700-talsmålningarna övermålades. Valv och väggar försågs med språkband, bårder och schablonmåleri. En ny altaruppsats i form av ett podium med hjulkors av trä uppsattes på det nya altaret. Ny dopfunt och predikstolstrappa tillkom, liksom altarring och öppen bänkinredning. 1894 färdigställdes en orgel av Salomon Molander, Göteborg, med nygotisk fasad ritad av H T Holmgren. Denna placerades framför långhusets västport, vilken därmed blockerades. En mellanvägg av trä restes i tornets bottenvåning. 1916 ommålades kyrkan. 1930 förstärktes tornet p.g.a. sprickbildningar. Klockstolens bjälklag försträvades. 1944 målades takens plåttäckning.
1950-51 renoverades kyrkan av arkitekt Axel Forssén. Elektricitet för uppvärmning och belysning indrogs enligt program av Sigurd Lidén. 1890 års bänkgavlar var av "synnerligen banal och orolig form", varför nya tillverkades med de i Tidaholm som förebild. Exteriör och interiör avfärgades med kalk- och oljefärg, varvid 1890 års schablonmåleri övermålades. Predikstolens ursprungliga färgsättning framtogs och konserverades av Olle Hellström. Alla golv fernissades.
1968 installerades en ny orgel, tillverkad av Smedmans orgelbyggeri, Lidköping. Fasaden var ritad av arkitekt Tore Virke. Orgeln placerades i norra korsarmen, varvid förbindelsen med tornporten återupptogs. Den gamla mellanväggen i tornet revs. En ny vägg med port uppsattes i tornbågen och vapenhuset försågs med skåpsinredning, ny port och innertak. Västporten fick ny panel. 1972-73 svarade samme arkitekt för en omdaning av koret i syfte att ge det en mer medeltida prägel i samklang med västpartiet. 1890 års altaruppsats borttogs och altarringen nygjordes. Ett fönster bröts upp i absiden och försågs med en glasmosaik av Bo Beskow. Korgolvet - som dittills varit rutmönstrat - slipades och fernissades.
1976 utbyttes rötskadat virke i torntaket och dess taktäckning ersattes av ny plåt. 1984 ommålades interiören i enlighet med befintlig färgsättning. 1990 ommålades takplåtarna, varvid de nedre utbyttes samt nya hängrännor och stuprör uppsattes. 1991 lagades och avfärgades fasadernas KC-puts med kalk. 1996 ommålades taken på nytt. Mögelskador i sakristian medförde att man 1999 fick ta bort innerväggarnas sentida glasfiberväv och cementputs. Ett nytt textilskåp insattes.