Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster BOLLEBYGD BOLLEBYGDS PRÄSTGÅRD 1:2 - husnr 1, BOLLEBYGDS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

BOLLEBYGDS KYRKA (akt.)
1995-06-02
Historik
BOLLEBYGDS KYRKA uppfördes år 1844 i nyklassicistisk stil efter ritningar av arkitekt G Westerling på Överintendentsämbetet. Den byggdes av byggmästaren Pehr Nilsson knappt 200 m öster om socknens medeltida kyrka som revs vid samma tid. Från den gamla kyrkan flyttade man med altartavlan (1704) och predikstolen (1702) i barockstil, tillverkade av Anders Ekeberg, samt den medeltida dopfunten. En medeltida lillklocka med latinska runinskrifter från Bollebygds kyrka förvaras hos Historiska museet i Stockholm.

År 1854 installerades en orgel i kyrkan. 1897 genomfördes en invändig ommålning och 1914 lades taket om. Ännu en ommålning gjordes interiört år 1919, utvändigt ommålades då endast fönster och dörrar. 1923 omlades taket på tornet, år 1929 gavs tillstånd att lägga in ett nytt trägolv och kring år 1931 installerades elektrisk belysning. Två år senare drogs elvärme in och vindfång byggdes på insidan av portarna i söder och norr.

Under arkitekt Knut Nordenskjölds ledning genomfördes en omfattande invändig renovering år 1935 då hela interiören ommålades och altaruppsatsen konserverades. Delar av ett äldre ljudtak till predikstolen hittades och monterades ihop, sannolikt tillsammans med delar av ljudtaket från 1840-talet. Predikstolen fick ny fot, nummertavlorna nya ständare och det pärlspåntade innertaket kläddes med masonite som målades svagt grönblå. De främre bänkraderna kortades av och bänkdörrar och -gavlar fick rik förgyllning. Två obelisker ritade av Nordenskjöld uppsattes på var sida om mittgången framme vid koret. Takkronorna elektrifierades och nya läktartrappor tillkom. Sakristians inredning ändrades och i tornet insattes nya bjälklag. Året därpå byggdes orgeln om av H Lindegren och nytt golv lades på läktaren.

År 1954-55 byggdes bänkarna om efter arkitekt Georg Rudners ritningar. Kring år 1968 renoverades sakristian och försågs med ny inredning. Samtidigt installerades en toalett i vapenhuset och obeliskerna från 1935 flyttades ut mot väggarna. Eventuellt byttes alla fönster ut lika befintligt i söder samma år.

1971 renoverades fasaderna och sakristians tak omlades, medan långhustaket omlades tre år senare. En handikappramp göts i betong utanför den södra porten år 1978. Altaruppsatsen konserverades år 1980 av konservator Christer Wildenstam. I mitten på 1980-talet byggdes vapenhuset om invändigt, bland annat sattes nya innerväggar och -tak upp. 1987 reparerades torntaket.

År 1993 genomfördes en utvändig renovering under ledning av konsult Sölve Johansson. Fasader och socklar omputsades och avfärgades. Reparation och ommålning av fönster, dörrar och tornluckor. Rampen vid södra ingången ombyggdes. Torntakets fjällagda zinkplåt ersattes med en kopparplåt, även denna i fjälltäckning. Under det påföljande året renoverades kyrkan invändigt efter handlingar upprättade av DEFYRA Arkitekter. Ett antal bänkrader borttogs då och predikstolen flyttades åt öster närmre koret samt sänktes något. Masoniten i taket togs bort, hela interiören ommålades med undantag för de äldsta inventarierna och golvet slipades. Obeliskerna fick nya placeringar invid korbänkarna och i sakristian installerades ny textilförvaring. Predikstolen med ljudtaket, pilastrarna och den målade valvöppningen på östväggen, altaruppsatsen, nummertavlorna och dopfunten i trä (som förvaras i sakristian) konserverades. Under läktaren inreddes kapprum, pentry, toalett och samtalsrum.

Arkiv: Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv.