Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VETLANDA TJUSTKULLE 1:3 - husnr 1, VETLANDA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

VETLANDA KYRKA (akt.)
2007-01
Historik
En medeltida stenkyrka uppfördes sannolikt under 1100-talet. Den
ursprungliga kyrkan stod på samma plats som den nuvarande. Från
denna tid är den befintliga dopfunten som är utförd i sandsten med
rika djurmotiv, dopfunten tillskrivs mästaren Bestiarius. Mycket litet
är känt från kyrkans äldsta historia men bevarade från den tiden är
bl.a. en port som idag finns förvarad på kyrkvinden. Porten tillverkades
under början av 1200-talet. Vidare finns ett medeltida triumfkrucifix
i kyrkan. Krucifixet utfördes kring mitten av 1300-talet
och deponerades i början av 1900-talet på länsmuseet i Jönköping
för att sedan återföras till kyrkan i mitten av 1950-talet.
År 1673 utfördes en ombyggnad och utvidgning av kyrkan mot
söder. Sedan dröjer det fram till slutet av 1700-talet innan det sker
några större förändringar av kyrkan. Församlingen hade då vuxit i
sådan omfattning att den gamla medeltida kyrkan inte längre räckte
till utan en ny kyrkobyggnad krävdes. Ritningar för en ny kyrka
upprättades av arkitekt Per Wilhelm Palmroth vid Överintendentsämbetet
i Stockholm. Ritningarna som gjordes visar en nyklassicistisk
kyrka med lanternintorn, vid denna tid var det fortfarande
vanligt att de nya kyrkorna fortfarande gavs tornhuvar. Den nya
kyrkan byggdes inte i enlighet med Palmroths ritningar som avsåg
en kyrka med sakristian förlagd bakom koret, istället utfördes kyrkan
med en sakristia vidbyggd åt norr. Kyrkan byggdes under perioden
1797-1803 på samma plats som den medeltida kyrkan och från den
gamla kyrkan återanvändes tornet.
En invändig ommålning gjordes 1815 i ljusa färger, det finns
omnämnt att en ljusblå kulör användes men det är oklart huruvida
detta gällde hela kyrkans interiör eller mer troligt enbart det välvda
taket. År 1817 skänktes altartavlan till kyrkan av riksdagsmannen
Anders Sandsten som innehade Hults gård. Altartavlan målades
1816 av konstnären Johan Gustaf Sandberg. Samma år donerade
rusthållaren Magnus Svensson en predikstol till kyrkan, vem som
tillverkade den är dock inte känt. Kyrkans första orgel införskaffades
1826 och byggdes av en orgelbyggare vid namn Ahlstrand.
Den första större restaureringen efter uppförandet skedde 1840.
Kyrkan genomgick då reparationsåtgärder samt gjordes mindre förändringar
där bl.a. den medeltida porten som finns på kyrkvinden
såldes och var på drift fram till 1882 då den återbördades till kyrkan.
År 1871 utfördes en tillbyggnad av tornet som även moderniserades
efter tidens ideal. Mindre reparationsarbeten gjordes 1893 med
en del större förändringar i kyrkorummet. Ett nytt golv lades och
den gamla bänkinredningen ersattes med en ny samt gjordes en ny
altarrundel och ett nytt altare.
Under åren 1903-04 genomfördes en stor omdaning av kyrkan.
Efter ritningar av arkitekt L Pettersson byggdes kyrkan om och
fick sin nuvarande treskeppiga form. Vid den östliga huvudentrén
gjordes den dekorativa sandstensomfattningen.
Invändigt smyckades kyrkan med ett omfattande dekorativ måleri
vilket utfördes av konstnären Ludvig Frid, Skede. En ny orgel
eller ett nytt orgelverk av orgelbyggare Molander-Lundén från
Göteborg ersatte den från 1826. Det dekorativa måleriet var från
början tänkt att bli mer omfattande men på grund av ekonomiska
skäl tvingades man begränsa utförandet. Några år efter att ombyggnaden
var genomförd donerades en ny predikstol till kyrkan och
1926 kompletterades det invändiga måleriet. Konstnären Gunnar
Erik Ström assisterad av Axel Andersson utförde det nya måleriet i
koret efter det ursprungliga förslaget som utformats av Ludvig Frid,
utöver måleriet tillkom också nya stuckdekorationer.
Molander-Lundénorgeln byggdes om 1947 av orgelbyggare Mårtenssons
orgelfirma, Lund, och fick då sitt ryggpositiv. År 1953-54
utfördes en stor restaurering under ledning och program av arkitekterna
Ärland Noreen och Carl Hampus Bergman vilka båda
var hemmahörande i Stockholm. Restaureringen berörde främst
kyrkans interiör där ett nytt golv lades in på en betongbädd, i bänkkvarteren
lades ett brädgolv medan gångarna belades med kalksten.
I samband med att golvet plockades upp utfördes en arkeologisk
undersökning av kyrkan där flera mer eller mindre stora fragment
av runstenar och murarna efter den medeltida kyrkan hittades. En
ny, sluten, bänkinredning och en ny predikstol. Predikstolen utfördes
i jugoslavisk ek med dekorationer av skulptrisen Maj Starck
från Danderyd. Rumsdispositionen gjordes om och söndagsskolsal,
kapprum samt toaletter inordnades i kyrkan. Korfönstret murades
igen och i samband med det plockades mycket av de dekorationer
som tillkommit vid 1926 års arbeten bort. Väggarna i kyrkan kalkades
i en gråbrun ton och taket laserades i brunt och mattfernissades.
Omfattande konservatorsarbeten gjordes på dopfunten, altartavlan
och begravningsvapnet. Dopfunten var vid tillfället bemålad med
oljefärg vilken plockades bort vid detta tillfälle.
År 1960 införskaffades en kororgel. Orgeln byggdes av orgelbyggare
Nils Hammarberg i Göteborg. Tre år senare lades tornspirans
tak om och tornväggarna genomgick reparationer, åtgärderna utfördes
efter program av Axel Lätth. Efter ytterligare några år gjordes
ånyo mindre reparations- och förändringsarbeten på kyrkan.
Vid tillfället isolerades kyrkvinden och i tornet tillkom det s.k.
Mariakapellet. Utvändigt bilades sockel- och fasadputsen bort och
en ny sockel samt omputsning utfördes. Taken på långhuset och
sidoskeppen målades om.
På 1980-talet tillkom ett nytt orgelverk i den gamla orgeln. Orgelverket
byggdes av de danska orgelbyggarna P G Andersen, fasaden
lämnades orörd. Kororgeln kompletterades kring samma tid
med en bottenplatta av aluminium vilket möjliggjorde att orgeln
kunde flyttas runt. En ny invändig restaurering utfördes 1983-84
då väggarna rengjordes, korväggarna omkalkades i samma ton
som de rengjorda väggarna i långhuset. Altaruppsatsen och bröst-
ningspanelen ommålades i en ljusare ton och målningarna i koret
plockades fram av konservator Ola Westerudd, Jönköping. År 1985
konserverades kyrkans kalkstensportaler, portalerna har sedan dess
genomgått konserveringsåtgärder 1995 och 2003.
Den senaste restaureringen genomfördes 2005 efter program av
Br. Birgersson Byggnads AB i Halmstad. Arbetena omfattade kyrkans
exteriör där de putsades fasaderna JOS-blästrades, putslagades
och avfärgades med kalkfärg. Fönstren och kyrkportarna ommålades
med linoljefärg och tornluckor, bleck och tornuret behandlades med
stenkolstjära. Kompletteringar av kyrkans vattenavledning gjordes
samt mindre stenkonserverings- och förgyllningsåtgärder.