Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VÄSTERÅS SEVALLA PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, SEVALLA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

sevalla kyrka (akt.), SEVALLA KYRKA (akt.)
2005-08
Historik
Den medeltida kyrkan i Sevalla var en salskyrka från 1200-talet, uppförd på lergrund och därför ständigt utsatt för sättningar. Mot slutet av 1700-talet hade den dessutom blivit för liten för den växande befolkningen. Murmästare Eric Sjöström upprättade förslag till en genomgripande upprustning, antaget av Överintendentsämbetet 1802, men det kom inte till utförande. Starka krafter med kyrkoherde Muncktell i spetsen drev 1817 igenom att en helt ny kyrka skulle byggas på en västligare belägen berghäll, vilken erbjöd stabilare grund. För ritningarna svarade den produktive arkitekten Samuel Enander (som bland annat även ritat Karbennings kyrka).

Grunden blev lagd 1817, varpå en del av de yttre murarna uppfördes. Sedan följde två års byggnadsuppehåll, för att grunden skulle sätta sig men också därför att missväxten 1818 fördröjde. I mars 1820 kunde bygget fortsätta, samtidigt som församlingens medeltida kyrka revs för att komma åt stenen från dess murverk. Av det skälet revs även en del av den gamla bogårdsmuren - sprängsten från stenbrott kunde inte levereras i samma takt som bygget fortskred. Den 9/9 1820 var bygget avslutat, varefter målning och inredning vidtog. Kyrkans utseende överensstämde i stora drag med dagens, med skillnaden att tornets lanternin var kopparklädd och långhusets tak spåntäckt.
Vid kyrkorummets invigning den 25/3 1821 var inredningen ännu till stor del provisorisk. Sittplatserna utgjordes till en början av lösa bräder från gamla kyrkan, vars dörrar och sidor provisoriskt monterats upp. Som predikstol tjänade en i början enkelt utformad möbel, lokalt tillverkad, endast bara grundmålad. Läktaren i väster hade fått golv inlagda, men bara en tillfällig förbyggnad och lösa säten.

Den första riktiga bänkinredningen var färdigställd 1834 och 1854 försågs predikstolen med bildhuggeriarbeten så att den fick nuvarande utseende. Samma år installerades kyrkans orgelverk av Anders Petter Halld´n, organist och orgelbyggare från Munktorp. 1863 fick det murade altaret inklädnad av bräder och den stora altarprydnaden kom på plats. I fonden fanns då ett törnekors med svepduk.

Lanterninens ursprungliga kopparbeklädnad blev 1866 ersatt med järnplåt. Åren runt sekelskiftet 1900 blev järnplåt även lagd på tornets och långhusets tak, vilka dessförinnan varit spåntäckta.

Kyrkan förnyades tekniskt 1914-15, då centralvärme och elektrisk belysning infördes. Sedan följde en period då kyrkan bara underhölls utan att förändras utseendemässigt, fram till 1968 års förnyelse. Vid dessa arbeten som leddes av arkitekt Per Bohlin blev yttertaket helt omlagt med ny plåt. I vapenhuset lades nya kalkstensgolv med uppvärmning. I kyrkorummet lades brädgolv på nya underlag, sedan de tidigare ruttnat. Ny bänkinredning byggdes, sluten som den föregående, till formen anknytande till altaruppsats och predikstol. Det halvrunda fönstret ovan altaret igensattes på insidan, samtidigt som altaruppsatsen sänktes. Läktarunderbyggnader tillkom för brudkammare, textilförvaring och WC. Då vatten och avlopp skulle dras in krävdes bergsprängning runt kyrkan. Ett år efter det nyinredda kyrkorummets återinvigning kom konstnär Holger Fribergs altartavla på plats.

Källor och litteratur

Otryckta källor
Västerås kyrkliga samfällighets arkiv (VKS):
• Bygghandlingar, fakturor, protokoll 1968-2005

Västerås stifts arkiv (VS):
• Västerås domkapitel E IV a, 73 b, protokoll den 29/5-1821, inventarium den 26/6-1822
• Västerås domkapitel E IV b; 96, inventarium 1834, visitation 1872, ämbetsberättelser 1907 och 1918
• Västerås domkapitel F III a; 36, visitation 6/8 1887
• Västerås domkapitel F III a; 39, visitation 5-6/6 1897
• Västerås domkapitel E IV b: 118, inventarium 13-15/10-1922
• Västerås domkapitel E V a; 4, ämbetsberättelser 1949-54 och 1954-61

Riksarkivet (RA):
• Ritning över nybyggnad av kyrka i Sevalla, av arkitekt Samuel Enander 1818

Litteratur
Ahlberg, Hakon och Björklund, Staffan: Västmanlands kyrkor i ord och bild - Förlag: Staffan Björklund 2000
Lundblad, Torsten: Sevalla församling, en kort historik - Sevalla församling 1969
Sjögren, Josef: Orgelverken i Västerås stift – En historisk översikt 1952, Nordiska museet/Stockholm 1952

Övriga tryckta källor
Sevalla kyrka värmeisolerad/Folket 1968-07-08/Se också bifogad PDF.