Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster DALS-ED TÖFTEDALS STOM 2:1 - husnr 1, TÖFTEDALS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

TÖFTEDALS KYRKA (akt.)
2004-08-20
Interiörbeskrivning
Kyrkorummet har en enkel karaktär och är ganska kort och brett. Inredning är sparsmakad och präglas till stora delar av en renovering från 1950 från vilken bl a färgsättningen med olika marmoreringar och ådringsmålningar kvarstår. Det tresidiga koret är förhöjt ett steg i förhållande till mittgången och förhöjt ytterligare ett steg innanför altarringen. Ingångar till kyrkorummet finns från vapenhuset i väster och från sakristian norr om koret.

Golvet är av lackat trä i koret och mittgången. De två bänkkvarterens golv är förhöjda och gråmålade. Väggarna har bred profilerad lockpanel i en ljus beigeaktig kulör. Taket består av ett blåmålat tunnvalv av breda brädor. Den svagt markerade taklisten är ljusbrun. Parspegeldörren till vapenhuset liksom enkelspegeldörren till sakristian är båda ådringsmålade i ljust gröna kulörer. Fönstren är också grönmålade och har blyinfattat s k antikglas i innerbågarna.

Altaret är av trä och placerat mot östra korväggen. Altaruppsatsen är ursprungligen från 1898 med två tavlor från 1950 av konstnär Gunnar Erik Ström, Göteborg. Den nedre tavlan har motivet "De vise männens tillbedjan" och den övre "Jesu himmelsfärd". Tavlorna omges av ett inre ramverk, eventuellt från 1700-talet, med marmorerade kolonner samt ett yttre ramverk med växtslingeornamentik. På norra korväggen hänger altartavlan från 1898, som är målad och skänkt av kammarskrivare Hagelbäck i Mon. Motivet visar Jesus under natten i Getsemane då lärjungarna somnat. Den lilla altarringen är femsidig och har ett grönt ådrat ramverk med figursågade plana marmorerade dockor. Predikstolen är placerad längst fram i långhusets norra sida. Enligt uppgift är den Dalslands äldsta, från 1500-talet, och har tillhört den nuvarande kyrkans föregångare. Korgen har bl a valvformationer mellan spiralvridna kolonner. Trappbarriären är av senare datum och predikstolen saknar baldakin. Kyrkans dopfunt, placerad i södra delen av koret, är av täljsten och daterad till 1200-talet.

Bänkinredningen, indelad i två vägganslutna kvarter, är från 1950. De öppna tidstypiska bänkarna har grönblått marmorerade speglar på de rektangulära gavlarna och på skärmarna. Sitsarna och ryggarna är ådrade i rött. Mot söder finns en korbänk och på läktaren tre bänkar mot söder och en mot norr. Läktaren nås via en trappan i vapenhuset och bärs upp av fyra fasade pelare, liksom bröstningen ådringsmålade i ljust gröna kulörer. Den senare är relativt enkelt utformad med profilerad lockpanel lika väggpanelen. Mittpartiet är framskjutet. Läktaren är ursprungligen från 1796 men byggdes om 1920 då läktarorgeln, med en enkelt klassiserande fasad, installerades. Denna är dock ej i bruk och har ersatts av en ursprunglig mindre kororgel från 2000, nu placerad på läktarens norra sida.


LÅNGHUS -
GOLV - Lackat trägolv i mittgången. Förhöjt gråmålat trägolv i bänkkvarteren.
VÄGGAR - Profilerad lockpanel i ljus beigeaktig kulör. Utskjutande "knutlådor". På västgaveln, slät panel i motsvarande läge som gavelröstet.
DÖRRAR - Till vapenhuset: Från 1950. Parspegeldörr, ådrad i ljust gröna kulörer mot kyrkorummet. Grå och beige täckmålade mot vapenhuset. Till läktaren. Äldre bräddörr, ev ursprunglig från tornets tillkomst (1793).
FÖNSTER - Två mot söder, två mot norr. Stora rektangulära 4-lufts, indelade i smårutor, ej kopplade bågar. Innerbågarna med blyinfattningar och ofärgat antikglas. Karmar och bågar i grön kulör på insidorna, grå på utsidorna. Ytterbågarna från 1921, innerbågarna från 1950.
TAK - Blått tunnvalv med relativt breda brädor. Svagt markerad taklist i ljusbrun kulör. Tre järnstag löper över kyrkorummet (två i långhuset och ett i koret) fästade i takets nederkant. Tak under läktaren, svagt laserad slätpanel.

KOR -
GOLV - Lackat trägolv, förhöjt i förhållande till långhuset. innanför altarringen ytterligare förhöjt och täckt av heltäckningsmatta.
VÄGG - Som långhus
DÖRR - Till sakristian, ursprunglig från sakristians tillkomst (1915). Ljust grönt ådrad enkelspegeldörr.
FÖNSTER - Två st lika långhusets. Placerade mot sydost och nordost.
TAK - Som långhus
ÖVRIGT- Korbänk mot söder.

FAST INREDNING
ALTARE - Av trä, med målat kors och ådringsmålning på framsidan.
ALTARUPPSATS - Från 1898 med tavlor från 1950 av konstnär Gunnar Erik Ström, Göteborg. Motiv, den nedre tavlan; "De vise männens tillbedjan", den övre tavlan; "Jesu himmelsfärd". Tavlorna omges av ett inre ramverk som enligt en konservatorsrapport från 1950 är av äldre datum (ev 1700-tal) och försedd med marmorerade kolonner. Det yttre ramverket med växtslingeornamentik är från senare tid (troligen 1898). Preddella med texten "Tjänen herren med glädje". På norra korväggen hänger en altartavla från 1898, målad och skänkt av kammarskrivare Hagelbäck i Mon. Motivet visar Jesus under natten i Getsemane då lärjungarna somnat.
ALTARRING - Femsidig med grönt ådrat ramverk med figursågade gulbrunt marmorerade platta dockor. stoppade överliggare och knäfall med gyllengult tyg. Troligen från ca 1900. BÄNKINREDNING - Från 1950. Två vägganslutna kvarter. Öppna bänkar med marmorerade speglar i grönblått på gavlar och skärmar. Rött ådrade sitsar och ryggar. Korbänk vid södra korväggen. På läktaren, tre bänkar mot söder, en mot norr lika övriga bänkar men i annan färgsättning.
PREDIKSTOL - Enligt uppgift från 1500-talet och den äldsta i Dalsland. Har tillhört föregångaren till den nuvarande kyrkan. Korgen har valvformade och kvadratiska listverk mellan spiralvridna pelare. Färgsatt bl a i grönt svart och rött. Predikstolen har ingen baldakin (ljudtak).
ORGEL - Läktarorgel från 1920 av O Hammarberg, Göteborg, pneumatisk , 6 stämmor. Ej längre i bruk utan ersatt av en mindre kororgel från 2000 vilken numera är placerad på läktarens norra sida. Läktarorgeln har en enkelt klassiserande fasad i ljust gröna kulörer med sparsam dekor bl a i form av en förgylld harpa överst.
LÄKTARE - Från 1796 och troligen tillbyggd när orgeln tillkom 1920. Bärs upp bl a av fyra fasade pelare vid mittgången. Framskjutande mittparti med bröstningen enkelt utformad, fältindelad med profilerad lockpanel lik väggpanelen. Bröstning och pelare i ådrade ljust gröna kulörer. Bänkar, se bänkinredning. Golv av gråmålade brädor.

SPECIFIKA INVENTARIER
ALTARTAVLA - Se altaruppsats
DOPFUNT - Täljsten, 1200-tal

VAPENHUS - Utgör tornets nedervåning
GOLV - Lackat trägolv
VÄGGAR - Ljust grågrön slät- och fasspontpanel.
PORT - Kyrkport mot väster. Pardörr från 1950 med senare bytt ytterpanel (svart profilerad snedställd). Beige och grå täckmålad på insidan likt övriga dörrar i vapenhuset.
DÖRRAR - Till kyrkorum, se långhus. Till elcentral och toalett mot norr samt skrubb under trappan mot söder; Tre st enkelspegeldörrar från 1950. Beige och grå täckmålade.
FÖNSTER - Mot söder upptogs ett nytt fönster 1950. Kvadratiskt korspost, kopplade bågar, vitt på insidan, grått på utsidan.
TAK - Som det under läktaren i kyrkorummet. Svagt laserad slätpanel.
ÖVRIGT - Trappa mot söder. av trä med slipade och lackade sättsteg.

SAKRISTIA - Byggdes 1915 på långhusets nordöstra sida.
GOLV - trägolv täck med röd heltäckningsmatta.
VÄGGAR - Gråvit fasspontpanel.
DÖRRAR - Port mot öster: Dubbeldörr, ytterdörren är en pardörr med snedställd grå fasspontpanel på utsidan, gråvit slät mot insidan. Innerdörren är en enkelspegeldörr, ljusgrönt ådrad inåt och gråvit mot utsidan.
FÖNSTER - Mot söder, ett rektangulärt 2-lufts, ej kopplade bågar. Indelat i smårutor, klarglas.

TAK - Ljusgrön fasspontpanel.
ÖVRIGT - Ursprunglig skåpsinredning mot söder i fasspontpanel som väggarna. Skåpsinredning från 1950 mot norr (laserad, ådringsmålad och marmorerad).

TORN - Tillkom 1793.
VÅN 1 - Se vapenhus
VÅN 2 - Mellanvåning i höjd med läktaren.
GOLV - Gråmålat trägolv
VÄGG - Som vapenhus
DÖRRAR - Till läktare, se långhus. Till torntrappan uppåt, relativt ny slät enkeldörr.
FÖNSTER - Rektangulärt enkelfönster mot väster. indelat i smårutor.
TAK -Ljust grågrön slätpanel.
ÖVRIGT - Förvaringsskrubbar längs väggarna mot norr och söder.
VÅN 3 - Mellanvåning. Oklädda väggar av timmer på nedre halvan och plank på övre. Omålade plank som golv och tak.
VÅN 3 - Klockvåning. Tre klockor bl a en lillklocka från 1200-talet. Golv, väggar och tak av omålad plank. Dubbla ljudluckor åt de fyra väderstrecken. Varje par har en hel lucka på ena sidan och en hel avtagbar lucka en halvöppen lucka med snedställd läkt på den andra sidan.