Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster STOCKHOLM LÖVHOLMEN 12 - husnr 7

 Byggnad - Värdering

11/24/09
Motivering
Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Lövholmen exploaterades med industrier under 1800-talets senare hälft. Liljeholmens läge nära Stockholms innerstad, med hamn, järnväg och låga markpriser bidrog till utvecklingen, som fortsatte in på 1900-talet. Lövholmen omvandlas idag, men den nordvästra delen, med Beckers f.d. område, Kolsyrefabriken och Cementa, bevarar ännu sin sammanhållna, förtätade, industrikaraktär och utgör en miljö utan motsvarighet i innerstadens närhet, med lång kontinuitet och med mycket stora sammantagna kulturhistoriska värden.

Kv. Lövholmen 12 inrymmer AB Beckers före detta fabrik, vilken tillkom i början av 1900-talet och som var i drift i nära 100 år. Anläggningen är ett välbevarat exempel på en storskalig färg- och kemikalieindustri med lång och obruten verksamhet som kontinuerligt utvecklats och förändrats för att möta nya krav. De industrihistoriska värdena är stora. Inom området finns en rad byggnader med stora arkitektoniska och arkitekturhistoriska värden, vilka utformades för att vara rationella, funktionella och estetiska, och som på ett pedagogiskt sätt speglar 1900-talets förändringar inom industriarkitekturen. Sammantaget bildas en sammansatt och välbevarad helhetsmiljö där de enskilda husen får representera företaget Beckers utveckling.

På 1910-talet uppfördes Nya huvudkontoret och Förbandsfabriken (hus 2 och 15). AB Industribyrån gav husen en rationell och för tiden framåtblickande utformning med amerikanska och tyska förebilder. På 1940-talet ritade Nils Tesch Nitrolackfabriken och Ångpanneanläggningen (hus 7 och 1) i en välgestaltad tegelarkitektur som anknöt till de äldre byggnaderna. På 1950-talet (med utvidgning 1964) tillkom Nya Färgfabriken (hus 5) – i en expressiv, monumental och modern betongarkitektur som avvek från de äldre husen. Byggnaderna är ombyggda interiört men bevarar exteriört hög grad av ursprunglighet, även om delar som fönster, portar o.s.v. på flera ställen är bytta.

De miljöskapande och stadsbildsmässiga värdena är stora, till detta bidrar väl synliga läget vid Liljeholmsviken. Särskilda värden som landmärke har den bevarade skorstenen (invid hus 1)

Vid sidan av ovan nämnda byggnader med finns det även på området bebyggelse med visst kulturhistorisk värde och positiv betydelse för stadsbilden (gul färg på den kulturhistoriska klassificeringskartan): hus 3 (verkstad/garage med portvaktskur från 1929, ombyggd på 1960-talet); hus 4 (verkstad och förråd från 1962); hus 10 (kallförråd från 1970).