Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Inventering av kyrkor i Höganäs kommun

 Inventering - Syfte

Syfte
Inventering och karakterisering av kyrkomiljöer i Skåne inom Lunds stift. Inventeringen syftar till att tydliggöra kyrkornas kulturhistoriska karaktärsdrag. Det samlade och enhetliga inventeringsmaterialet ska dels ge en överblick över kyrkobeståndet, dels utgöra ett kunskapsunderlag som tydligt lyfter fram och beskriver de kulturhistoriska kvaliteter som kyrkobyggnaderna, kyrkogårdsmiljöerna och kyrkornas fasta inredning besitter. Målsättningen med inventeringen och karakteriseringen är att bygga upp ett aktuellt och lättillgängligt kunskapsunderlag om kyrkorna. Syftet är att hos Svenska kyrkan, kulturmiljövården och allmänheten öka medvetenheten om varje kyrkas speciella kvaliteter som är särskilt viktiga att beakta och ta hänsyn till i förvaltning och användning av kyrkomiljön.