Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Boxholm kn, ÅSBO KYRKA 2:1 ÅSBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

NF1912/91

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅSBO KYRKA (akt.), ÅSBO KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Boxholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅSBO KYRKA 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Åsbo är en medeltida socken och kyrkan tillkom under äldre medeltid, möjligen 1200-talet. Under 1400-talet utökades kyrkan med ett större, jämnbrett kor, en sakristia i norr, och i kor och långhus slogs kryssvalv. En dopfunt från 1200-talet och medeltida träskulpturer har förmodligen hört till kyrkans äldsta inredning. Med ekonomiskt stöd av kyrkans patronus utfördes en omfattande ombyggnad under 1750-talet då kyrkan utökades mot norr med en stor korsarm samt sakristia, murarna höjdes, valven borttogs och ersattes av trätunnvalv. Även stora delar av inredningen tillkom vid denna tid, bl a den slutna bänkinredningen, predikstolen, lä...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2006

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN
Åsbo kyrkogård är indelad i 22 kvarter, A-V. Idag upplevs kyrkogården bestå av tre
delar, där kvarter A-G utgör en äldre del, kvarter H-K är delen från 1920-talet och
kvarter L-V utvidgningen från 1970-talet. Den största den av 1970-talets utvidgning
består av öppen gräsyta utan gravvårdar.
Allmän karaktär
Kyrkogården består i stort sett av tre delar med varsin karaktär. Den gamla kyrkogården
har en delvis ålderdomlig karaktär med ett relativt stort inslag av äldre höga gravvårdar
och en del gravomgärdningar. Delar av kvarteren, framför allt öster om kyrkan, är
omlagda under senare tid. Rygghäckar...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister