Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, SÄVE 15:1 SÄVE KYRKA (SANKT OLOFS KYRKA)

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
ANLÄGGNINGEN består av kyrka, begravningsplats och bårhus. Utanför kyrkogården som
sträcker sig ut efter Svensbyvägen finns församlingshemmet i väster om vägen.
Omgivande bebyggelse i öster och norr utgörs av bondgårdar med intilliggande beteshagar, vilket ger kyrkogården en lantlig karaktär. Villor från olika tidsperioder ligger väster om kyrkan. Det f.d. stationsområdet ligger ett stycke bort i nordväst.

KYRKOGÅRDEN sträcker sig i nord - sydlig riktning med kyrkan placerad i den södra halvan av kyrkogårdens äldsta del, orienterad i öst-västlig riktning. Kyrkogården är utvidgad i omgångar bland annat 1880, 1936 och 1983. Den gamla kyrkogården omgärdas av en kallmurad skalmur, planterad med sedum och gräs. En mur i huggen granit tar vid och inramar en senare utvidgning åt söder. Den nyaste delen av kyrkogården med urngravfält fortsätter på södra sidan av en avgränsande bäck och omgärdas med häckar och buskar. En grusad gång omger kyrkan. Gångarna i den äldre delen är grusade, i den yngre delen är de asfalterade. De äldsta gravvårdarna är från 1700-talets slut. Fyra grindar leder in till kyrkogården, två i den västra muren och två i den norra. Ingångarna har kraftiga grindstolpar av granit, grindstolparna i nordväst kröns av granitkulor och grindarna är av smide. Tidigare fanns tre välvda stigluckor byggda 1759. Längs kyrkogårdsmurens insida växer stora almar som planterades 1880.

KYRKAN har genomgått flera karaktärsförändrade om- och tillbyggnader. Ungefär två tredjedelar av den västra delen av långhuet är medeltida. Kyrkan präglas idag huvudsakligen av de ombyggnader som gjordes på 1730-talet. Kyrkans fasad är täckt med vit spritputs som ansluter direkt till marken, dock inte vid koret som har en utskjutande sockel. Fönster och dörromfattningar är slätputsade. Sadeltaket är täckt med skifferplattor. Tornet som byggdes på 1750 talet är klätt med vitmålad locklistpanel och avslutas upptill med en karnisformad kopparklädd spira. Kyrkporten är placerad i tornbyggnadens västfasad. Porten är en brunmålad dubbeldörr med spröjsat överljusfönster. Långhuset har småspröjsade och vitmålade fönster med rundbågeavslutning upptill. Solbänkarna är av kalksten. Sakristian byggdes till kyrkan i nordöst 1934.

Ett BÅRHUS byggdes 1938 av byggmästare O Werner efter ritningar av arkitekt Axel Forssén. Det är en kvadratisk byggnad uppförd i murad granit med torvtak. Tak och fasad ansluter delvis till kyrkogårdsmuren i öster. Entrén mot väster har en brunmålad dörr med fiskbensmönster.

Invid bårhuset finns en materialbod av barackkaraktär. Fasaden är klädd med brunmålad locklistpanel. Boden har sadeltak.