Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Katrineholm kn, JULITA KYRKA 1:1 M.FL. JULITA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Julita kyrka är belägen på en höjd vid sjön Öljarens östra strand. Kyrkogården omgärdar kyrkan, i en sluttning ned mot sjön i väster och med den nyare delen norr om kyrkan. En bogårdsmur av sten omgärdar kyrkogårdens västra del - i öster är en formklippt häck. En äldre trädkrans finns runt kyrkogården. Äldre träd flankerar även kyrkogårdsgångarna. Strax väster om kyrkan är minneslunden från 1989, placerad i en äldre kyrkoherdegravvård.
Kyrkogården har fyra ingångar. Ingången i söder utgörs av en dominerande stiglucka från 1914, med vitputsade murar på vardera sidan. Murarna och stigluckan är avtäckta med enkupigt tegel. Östra och nordvästra ingången består av ljust putsade grindstolpar, med svartmålade smidesgrindar. Från stigluckan fram till kyrkans ingång i södra muren är en grusplan som övergår i grusade gångar runt kyrkan och ut mellan gravkvarteren. Kyrkogården är i övrigt gräsbevuxen.
Nordost om kyrkan på en kulle ligger ett begravningskapell från 1907, som numera används som bisättningsrum. Kapellet är rektangulärt med korabsid. Tegelstommen är putsad med slätputs, avfärgad i gult. Hörnkedjor är utförda i kvaderrustik och fasaderna har horisontella profilerade lister. Korabsiden har blyspröjsade fönster med färgat pressat glas och så kallade oxögon. Den rikt dekorerade pardörren har ett överljusfönster.
Väster om södra porten finns gravvården över riksrådet Fabian Wrede 1824, dåvarande ägare till Fogelstad. Vid södra porten finns även gravvårdar för släkten Bonde, Ribbing och Tamm. Bland gravarna märks även gravvården av sten med en nedblickande Kristusstaty, placerad väster om kyrkan. Graven planerades för Bäckström, som senare begravdes vid Julita gård. I graven vilar nu Bäckströms amma.

Eva Wockatz, inventeringstillfället 2006-10-11.
Wallin Sigurd. Julita kyrka. Sörmländska kyrkor 60, 1945.