Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundsvall kn, SKÖNS PRÄSTBORD 1:4 SKÖNS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkotomten ligger på en högplatå med vid utsikt över Ljustadalen i söder med det växande Birsta i sydväst. Ursprungligen med lika vid utsikt mot Alnösundet i öster, som numera döljs av ett trädparti. Mot norr vid utsikt mot Skönviksdalen i Timrå kommun.

En tämligen lång asfalterad brant uppfart från väster leder förbi prästgården på norra sidan fram till den terasserade tomten. Vägen delar sig mot både söder och norr. I det senare fallet leder den till församlingsgården uppförd ca 1980 i lättbetongväggar med utvändig slätputs, ljust grå målning och flackt tak belagt med shingel. Intill i söder ett litet garage med locklistpanel och tälttak med shingel.

Tomten omgärdas av en bogårdsmur i natursten. Muren genombruten i nordöst vid församlingsgårdens sydentré. Här ligger betongplattor i mönsterläggning och en mindre asfaltbelagd yta in mot tomten.

Bogårdsmuren övergår mot väster i stödmur. Här finns en högre liggande rest av en äldre mur. Möjligen utvidgades tomten vid nybygget 1850.

Muren försedd med entréer i samtliga väderstreck. Tre av dem med murade och slätputsade grindstolpar med kröntäckning i falsad koppar, grindarna saknas.

I väster en till kyrkan assymetriskt placerad, murad och slätputsad stigport, troligen från uppförandetiden, med framskjutande dubbelt stöd i form av kannelerade hörnpilastrar och halvkolonner med ringkapitäl. De står på en pågjuten svartmålad sockel. De bär ett bågformigt, profilerat överstycke. Vit målning. Krönet täcks med svart plåt. I bågens slutsten står med förgyllda bokstäver: ”Frid öfver Helgedomen, Frid öfver de Döda.” På krönet finns ett kors flankerat av urnor. Smidesgrindar med krönande strålsol i bågen.

Söder om porten övergår stödmuren åter till bogårdsmur.

Tomten sluttar starkt från berg i dagen i öster ned mot sydväst. Stora gräsytor med ett mindre antal gravplatser i sydväst och norr. I sydväst äldre gravkors i plåt på plattjärn. Här finns också ett monument i sten över hemmansägaren Olof Söderqvist i Byn, död 1897. I norr intill sakristians entré från väster ett monument över disponent Hammarberg, inramat av gjutjärnsstaket.

Utmed muren finns uppvuxna björkar och enstaka lönnar. Via stigporten löper en asfalterad gångväg i fyra avsatser som vinklas i rät vinkel upp mot kyrkan, vilplanen med grus, trappstegen i granit. Vid ansatsen finns två askar(?). Hela vägen löper ett enkelt ensidigt svartmålat smidesräcke.

Belysning på smala fyrkantstolpar i svartmålat stål, klarglasglober, på tomten kompletteras med dubbla samt fyra glober invid den grusade ytan högst upp närmast och runt om kyrkan.