Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, KORSNÄBBEN 1 ENGELBREKTSKYRKAN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Omgivning
Engelbrektskyrkan är belägen i Stockholms innerstad, på Östermalm i södra delen av den s k Lärkstaden. Området stadsplanelades 1907. Dess bebyggelse, som enligt planen följde naturmarkens variationer, utgörs i huvudsak av tämligen exklusiva bostadshus, antingen stora enfamiljshus eller hyreshus. Sydväst om kyrkan går den breda esplanaden Karlavägen. Kvarteren närmast Karlavägen, som bebyggdes ungefär samtidigt med och strax efter kyrkans tillkomst, utformades med tegelfasader och tegeltak för att utgöra en värdig bakgrund till Engelbrektskyrkan. Nordost om kyrkan ligger, vid Valhallavägen, Engelbrektsskolan som uppfördes 1901 av dåvarande Hedvig Eleonora församling. Närmaste granne i öster var ursprungligen Östermalmsfängelset, sedan 1969 ersatt med Arkitekturskolans stora betongkomplex.

Anläggningen
Kyrkotomten upptar hela kvarteret Korsnäbben, som utgörs av en hög bergformation på vars högsta punkt kyrkan är placerad. I söder och öster finns terrasserade planteringar uppmurade av grovhuggna naturstensblock och olika trapparrangemang, också i granit, som leder besökaren upp till kyrkan, söderifrån via ett system av monumentala dubbeltrappor. Både ursprungliga armaturer i form av grova granitstolpar med plåtlyktor och sekundära lyktstolpar lyser upp området. Från Östermalmsgatan och Engelbrekts Kyrkogata leder körvägar fram till församlingshuset och kyrkans huvudentréer. Enstaka träd växer på terrasserna och längs körvägarna. I sydväst, mot Karlavägen, utgörs kyrkotomten av berg, i vars skrevor det växer både buskar och träd. Församlingshuset, som avgränsar tomten mot norr, rymmer både kyrksal, församlings- och expeditionslokaler samt tjänstebostäder. Det ansluter både i material och formspråk till kyrkobyggnaden med sina branta tegeltak, tegelfasader, gavlar, burspråk och sitt asymmetriskt placerade torn med lökkupol krönt med en tupp. Kolumbariet ligger insprängt i berget under kyrkotomten med ingång från Karlavägen.

Kyrkobyggnaden
Engelbrektskyrkan utgörs av en ganska komplex byggnadsvolym med en korsformad plan och ett utskjutande rakt avslutat kor i den östra korsarmen. Med det något längre mittskeppet och dess långsmala bänkkvarter har kyrkorummet trots korsformen en påtaglig längdriktning. Norr om koret ligger den utbyggda sakristian. Som en pendang till denna ligger, söder om koret men betydligt lägre än detta, det lilla kapellet med entré söderifrån. Mot väster avslutas byggnaden med en envånig omgång eller "portik" som Wahlman själv kallade den. Det höga tornet är placerat i sydväst. Kyrkans ursprungliga huvudentré är placerad på tornets sydsida men entrén från nordsidan, strax väster om norra korsarmen, är numera den som används mest frekvent. Stommen är av tegel.