Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mullsjö kn, NYKYRKA 1:4 NYKYRKA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Den nygotiska träkyrkan ligger i den norra hälften av en närmast rektangulär kyrkogård, rundad i nordost. Kyrkogården är utvidgad åt söder 1938 efter ritningar av arkitekt Allan Berglund. Tidigare utvidgningar skedde bl.a. åt öster 1840 - bekostad av brukspatron Sager - och 1887. Sistnämnda år anlades större delen av den kallmur av granit som löper runt kyrkogården. På insidan har denna en jordvall. Huvudingången är placerad i öster. Här är muren fogad och något rundad fram till grindstolparna samt har smala blinderingar. Grindstolparna är runda och resta av fogade granitkvadrar. De kröns av koner i samma utförande. Mellan stolparna sitter en pargrind av mörkbrunt trä från 1887 med fasade kanter och smidesdetaljer. Sannolikt är arbetena från denna tid projekterade av Edward och Henry Ernest Miller, vilka gestaltade den närbesläktade engelska parken vid Ryfors. I det sydöstra hörnet finns en öppning med två grindstolpar av samma slag som ovannämnda, fast med klot. Innanför denna ligger ett bårhus, placerat i en öppning i södra muren. Ned till bårhuset går en trappa av kalkstenshällar. Kyrkogården har vidare en öppning i det nordvästra hörnet och en i det sydvästra, sistnämnda med en enkel smidesgrind från 1800-talet och utanförliggande avstjälpningsplats. Från ingångarna leder smala asfalterade gångar fram till kyrkan och omgärdar denna. I den södra utvidgningen är ett rutnät av smala grusgångar. Gravarna är i allmänhet vända mot öster. Ett stort antal i de äldre delarna av kyrkogården är stenramsgravar med grusyta. Två av dem har även gjutjärnsstaket. Två stycken har gravstenar med utpräglad jugenddekor i form av rosknippen. Från 1800-talet finns sex gjutjärnskors. Direkt söder om kyrkan finns en grusyta där 13 smideskors samlats. Dessa är ryforssmedernas egna gravkors, tillverkade av dem själva. Några av dem bär årtal: 1775, 1797, 1842 och 1854. Flera av dem har dekor med hammare, städ och tänger samt hängande löv. Några har krönande flöjlar, en ett ulvhuvud. Framträdande i kyrkogårdens norra del är den Sagerska familjegraven, ritad av Isaac Gustaf Clason. Denna ligger på en särskild utkragning av kyrkogården från 1904, mitt emot kyrkans norra port. Graven har T-plan och omges av en granitmur med järnstaket mellan granitstolpar. Åt söder finns en centralt placerad smidesgrind mellan stolpar med hjulkorsreliefer. Gravstenarna är placerade längs kanterna. I fonden är en häll med latinsk inskription och en sittbänk av granit. Övrig yta inom graven upptages av två korsande gångar och gräsytor. Öster om sakristian står en smidesflöjel från gamla kyrkan med årtalet 1776. På kyrkogården står spridda lövträd av olika åldrar, varav ett flertal är björkar. Ett antal smidesarmaturer av äldre modell står på kyrkogården.
ÄLDRE KYRKA - Den föregående tornlösa timmerkyrkan restes 1656 och tillbyggdes 1776-77 varvid kyrkan fick tresidiga gavlar.