Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, KÖRKARLEN 9

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Frikyrka från 1911 belägen intill en platsbildning i korsningen Stockholmsvägen och Stora Gungans väg. Bebyggelsen på platsen utgörs av flerbostadshus med butiker i bottenvåningarna. 1909-1910. På 1910-talet var stadsdelens affärs- och serviceutbud samlat här. Butiker fanns även, och finns fortfarande, längs Stora Gungans väg och i dess korsning med Nynäsvägen, där en spårvagnshållplatsen tidigare låg. Kyrkan har byggts till vid två tillfällen och består av tre volymer. Kyrksalen ligger i öst-västlig riktning, mot norr ligger en vinkelbyggd samlingssal och i väster finns en modernistisk tillbyggnad i två våningar, som inrymmer bostadslägenheter och kontorslokaler. Kyrkans entré ligger mot gatan. Norr om entrén finns en liten gård, som avskiljs mot trottoaren med en häck. En grusad infart leder till tillbyggnaden i väster. Kyrkobyggnaden har trots tillbyggnaderna bevarat sin karaktär.