Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, GAMLA ENSKEDE 1:1 KYRKOGÅRDEN SANDSBORG

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Sandsborgskyrkogården sträcker ut sig på en ås i nord-sydlig riktning, alldeles öster om tunnelbanespårens sträckning mellan Sandsborg och Skogskyrkogården. I norr gränsar kyrkogården mot Dalens centrum och bostadsområde. Mot norr finns ett entréparti med en trippelportik med bruna smidesgrindar ritad av Lars Israel Wahlman 1937. Materialet är granit och stilen är avskalat klassicistisk. Portikens sidomurar innehåller urngravar. Mot öst gränsar anläggningen mot Kyrkogårdsvägen och mot syd mot Sockenvägen. Längs Sockenvägen löper en grå spritputsad mur med bruna järngrindar. Kyrkogården är indelad i gravkvarter avgränsade av häckar och grusbelagda och asfalterade gångar. Här finns höga träd och låga tuktade träd. På sina ställen finns fristående bruna gjutjärnskolonner med en glasad lucka för kyrkogårdsförvaltningen att sätta meddelandelappar bakom. Centralt placerat på kyrkogården och mitt på åsen ligger begravningskapellet från 1895. Marken runt kapellet är belagd med grus med gatstensbelagda gångar. Mot syd finns en ramp och mot ost ligger det asfalt. Runt detta växer en hög tuktad granhäck. På södra delen av kyrkogården ligger en expeditions-, personal- och ekonomibyggnad från 1983.