Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örebro kn, VINTROSA PRÄSTGÅRD 1:9 VINTROSA PRÄSTGÅRD

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Den ursprungligen medeltida kyrkan i Vintrosa utvidgades under 1720- och 1820-talen. Den uppfördes sannolikt under den tidiga medeltiden, 1100-1200-talen, den tid då de första kristna kyrkorna började byggas i Sverige. När kyrkan byggdes, så byggdes också en bostad för prästen, prästgården. Det har sedan den tiden och ända fram till 1900-talet funnits särskilda bestämmelser för byggande av prästbostäder. Vintrosa kyrka ingår i en miljö av riksintresse för kulturmiljövården. Området innehåller många av de byggnader som är karakteristiska för landsbygdens sockencentra. Här finns – förutom prästgården – kyrka, sockenmagasin, skolbyggnad och ett f.d. ålderdomshem. Den historiska dimensionen i miljön lyfts fram av två gravfält från den yngre järnåldern.

Liksom kyrkan så har Vintrosa prästgård byggts om och förändrats genom tiden. Huvudbyggnaden uppfördes under 1790-talet, och byggdes på med en andra våning under 1820-talet. Det sammanfaller i tid med de stora ombyggnaderna av kyrkan. De två flyglarna är sannolikt äldre. Den norra är kraftigt moderniserad under 1960-talet, då den byggdes om till församlingshem. Den södra har en välbevarad äldre karaktär och kan mycket väl vara uppförd under 1700-talets början, eller slutet av 1600-talet. Till gården hör också en jordkällare från tiden omkring sekelskiftet 1900. Öster om byggnaderna finns tydliga spår av en tidigare parkanläggning, delvis anlagd i form av en engelsk landskapspark. Ett lusthus från slutet av 1800-talet fanns tidigare i sydöstra delen av parken. Det har rivits under senare år.