Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ljusnarsberg kn, SVEPARTORP 1:5 SVEPARTORP

 Anlaggning - Historik

Historik
Under 1600-talets stormaktstid riktades ett stort intresse från statsmaktens sida för att utvinna mineraltillgångarna i Bergslagen. Det är under denna tid som både bergsbruket och bebyggelsen expanderar och får en mer organiserad och tydlig struktur i de tidigare glest befolkade områdena.

Gården Svepartorp är belägen sydost om det f.d. gruvsamhället Ställberg i Ljusnarsbergs socken. Gården hör till de äldsta i bygden och har ett karakteristiskt högt bebyggelseläge i landskapet, en typ av läge som främst brukar förknippas med finnkolonisationen i Bergslagen. Gården grundades också under 1600-talets andra hälft av Hindrich Påwelsson från Finland. Gårdens tillkomst och historia speglar tydligt den starka bebyggelseexpansion inom området som har sin grund i bergsbrukets och järnhanteringens framväxt under stormaktstiden.

Gårdens bebyggelse består av två bostadshus och fyra ekonomibyggnader; bod/jordkällare, bryggstuga, loge och en ladugård. Gårdens äldsta byggnad är mangårdsbyggnaden som anses vara uppförd under 1830-talet. De övriga byggnaderna är av varierande ålder och representerar tiden från 1800-talet fram till 1900-talets första del.