Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, GÖKHEM 16:1 GÖKHEMS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - GÖKHEM

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 690, 1900: 1051, 1995: 656

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen i dälden mot en bäck i utkant av bybebyggelse och tillsammans med prästgård, skolhus, f.d. fattigstuga - nu hembygdsgård samt ålderdomshem.
Komministergården i Skår uppfördes vid 1800-talets mitt. På krönet 150 m öster om kyrkan finns ruinen av ännu en liten romansk kyrka, "Överkyrkan" (GÖKHEM, ÖVERKYRKE KYRKORUIN). Gökhems socken ligger väster om Falköping.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av rektangulärt långhus med smalare absidkor i öster, sakristia och vapenhus på korets respektive långhusets nordsida. Den romanska absidkyrkan, sannolikt uppförd under 1100- eller tidigt 1200-tal, är i huvudsak intakt. Långhuset förlängdes i väster senast under 1300-talet (dendrokronologiska dateringar). Såväl sakristian som det nuvarande vapenhuset är medeltida; ursprungligen uppfördes emellertid vapenhuset som sidokapell (en av få medeltida kapell som ännu är bevarade); dess nuvarande portal i norr bröts sannolikt upp 1775. Ett vapenhus av trä skall ha funnits i söder, troligen raserat vid 1800- talets mitt, då också medeltidskyrkans ursprungliga sydportal igensattes.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Murarna är putsade såväl ut- som invändigt. Absidmurens tunna puts röjer emellertid ett kraftigt sandstensmurverk på skråkantad sockel. I absiden återstår en ursprunglig fönsteröppning. Den sekundärt placerade vapenhusportalen i norr har senromansk eller unggotisk stilkaraktär. Kyrkorummet präglas av de senmedeltida gratvalven och den rika målade utsmyckningen (västförlängningens valv är enligt uppgift ommurat 1913). En fint bearbetad, medeltida takstol är bevarad över långhusets två östliga travéer. Väggar och valv har kalkmålningar från senmedeltiden, varav långhusvalven aldrig överkalkats. Målningarna är tillskrivna mäster Amund. Altaruppsats, predikstol och läktarbarriär är enkla arbeten i provinsiell barock. Västläktarens apostlabilder är målade av Mathias Hesselberg 1779.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001.