Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Motala kn, EKEBY 5:1 EKEBYBORNA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets webbsida.
Det kan antas att kyrkogården gradvis växt fram kring den medeltida kyrkan på vanligt
vis. Det är inte känt hur stor kyrkogården ursprungligen varit men kyrkans assymetriska
läge på kyrkogården gör att man bör misstänka att den också ursprungligen sträckt sig
långt längre mot öster. Troligen har vägen ned till Ekebyborna gamla prästgård passerat
genom kyrkogården.
Av medeltida begravningar finns inte mycket kvar. Framför altaret inne i kyrkan finns i
alla fall en medeltida gravsten bevarad. Den är lagd över en herr Arvid, vilken var
kyrkoherde i socknen i början av 1400-talet. Möjligen kan den av kalksten lagda delen
av kyrkogårdsmuren vara av lika gammalt datum.
Inga av de annars vanliga kalkstensgravvårdarna från 1600- talet finns bevarade i
Ekebyborna. Minst två stycken har dock funnits och finns avritade (texterna ej
avskrivna) i Wadsjö och Ambrosianis kyrkogårdskonstbok från 1918 (figur 259 och
262). Stenarna är av den sedvanliga typen med i ena fallet en ängel som breder ut sina
vingar och i det andra med en ängel, ett tomglas och en dödskalle.
Från Broocmans och Widegrens beskrivningar (17- och 1800 tal) finns inte mycket
information att hämta om kyrkogårdens utseende. På kyrkogården stod dock en
fristående klockstapel av trä, vilken uppges vara nedbrunnen 1672, återuppbyggd och
liksom klockorna bräckt under ringning 1751. Klockstapeln finns med i Widegrens
berättelse från 1817 men saknas på Kocks illustration från 1881.
1965 genomfördes stora förändringar på kyrkogården. Det hela refererades i Motala
Tidning ”Ekebyborna kyrkogård har omplanterats – På Ekebyborna kyrkogård har
under hösten påbörjats ett omfattande omläggningsarbete.
- Sålunda har familjegravslinjerna mot söder och väster befriats från cypresshäckarna,
vilka starkt skadats av torka och de stränga vintrarna. Större delen av plantorna hade
helt dött ut. Genom beslut förra våren tillkallades ett par sakkunniga vilka genomförde
en ny uppmätning av kyrkogården och gav griftevårdsnämnden nya exakta kartor över
området. Tidigare har kyrkogården uppmätts och gravkartor utförts, nämligen 1927 av
dåvarande trädgårdskonsulenten Bergström och 1953 av agronom Hj. Hede, Motala.
Enligt den senaste kartan har nu häckarna borttagits, gravvårdarna flyttats i en rät
linje, gravområdet planterats, fyllts ut med jord och besåtts med gräs. För arbetet har
den nye kyrkogårdsvaktmästaren Bror Axelsson svarat, delvis med hjälp av
fastighetsägare Gunnar Villén, Fridhem.
-Nästa år skall gravlinjen mot norr och öster genomgå samma behandling. Efterhand är
det meningen att de stora planerna söder och norr om kyrkan skall omändras och
befrias från häckar. Mellan varje kvarter skall stenplattsstigar anläggas omväxlande
med redan befintliga buskrader.
-På den största planen, den mot norr, där förr endast oköpta gravar funnits, har sedan
några år familjegravar sålts och tillfälle beretts för anhöriga till bortgångna
församlingsbor att lösa in gravområdet. Detta prickas in på gravkartan av
griftegårdsmästaren. Denna befattning har under de senaste 40 åren innehafts av
kantor Eric Thollander, allt i enlighet med gammal tradition i Ekebyborna.
………………………..……..kyrkvärd Joel Petersson, Åsestad.”
1988 togs gravplatserna 45–48 bort och en minneslund anlades i dess ställe.