Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Motala kn, EKEBY 5:1 EKEBYBORNA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - EKEBYBORNA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 637, 1900: 910, 1995: 556

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger en knapp mil öster om Motala högt i landskapet på en ås med vida utblickar ut över det fornlämningsrika landskapet söder om sjön Boren. Det kraftfullt byggda tornet är också väl synligt i landskapet. Kyrkan ligger vid ett vägskäl omgiven av agrar bebyggelse, två f.d. skolor varav en från början av 1800-talet, som nu är församlingshem (Birgittagården). Den gamla prästgården, Nässja, utgör en intressant kulturmiljö ute på en halvö i Boren intill Prästgårdsviken och är nu hembygdsgård. Miljön utgör en viktig del av riksintresseområdet runt Ulfåsa.

RASERAD KYRKA / RUIN -
DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med smalare rakslutet kor, sakristia och gravkor på långhusets norra respektive södra sida samt ett torn i väster. Byggnadshistorien är oklar. Av den äldsta romanska kyrkan, möjligen från 1100-talets andra hälft, återstår långhusets västra del och tornet. Dess östliga avslutning är inte säkert känd (jfr Cnattingius 1987). Kyrkan har, troligen i flera etapper, byggts om i öster. Det nuvarande koret tillkom i slutet av 1400-talet. Sakristian i norr är sannolikt uppförd under medeltiden (jfr Cnattingius 1987). Gravkoret för Hogenskild Bielke tillbyggdes i början av 1600-talet. I valvet under gravkoret ligger Carl Larsson Sparre och hans efterkommande begravda.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan har vitputsade fasader och stickbågiga fönster. Samtliga yttertak utgörs av sadeltak, tornet kröns av en konkav huv. År 1671 förstördes kyrkans tak, tornhuv, klockstapel m.m. av en brand i kyrkbyn, och först 1687 var skadorna åtgärdade. Den nya tornhuven byggdes av Mattias Schröder från Säby. Under 1700-talet förstorades fönstren vid flera tillfällen. Kyrkans ingång är belägen i väster genom tornets bottenvåning. I tornets andra våning finns två tunnvälvda rum, av vilket det norra traditionellt kallats Birgittas kammare. Kyrkorummet är täcks av murade ribbvalv, fyra i långhuset och ett i koret, sannolikt från 1400-talet. På norra väggen invid sakristidörren finns ett murat förvaringsutrymme, ett s.k. sakramentsskåp. Kyrkans försågs med figurativa kalkmålningar i flera etapper under medeltiden. Sakramentssskåpets brädfodring är målad av samme mästare som utfört kalkmålningarna i denna del av kyrkan, troligen omkring 1435. Valvbågen mellan långhus och kor har framställningar av dygder och laster från 1400-talets senare hälft, attribuerade till mäster Amund. Korvalvet, slutligen, utsmyckades med skapelseberättelsen och helgonbilder i början av 1500-talet. År 1828 genomfördes en omfattande renovering, då de medeltida målningarna överkalkades. Vidare tillkom de nuvarande bänkarna, läktarbröstningen samt predikstolen, som snidades av byggmästaren Abraham Nyström själv. Nyström hade "med järnskrapor" försökt "utplåna så mycket av frescomålningen som kunde avskrapas samt med hett vatten borttvätta resten". Kyrkan fick en del av sitt medeltida utseende åter vid en restaurering 1948-49 under arkitekten Erik Fants ledning. Interiören målades om och det som återstod av kalkmålningarna togs fram. Exteriören restaurerades 1964. Altartavlan, utförd av Per Hörberg, levererades 1804. Tavlans ram är tillverkad av Anders Malmström i Tjällmo, far till konstnären August Malmström. Orgeln tillverkad av Per Schiörlin är från 1808.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - Kyrkan har en magnifik smidessmyckad trädörr från 1100-talets senare del.

Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000; rev. 2003.