Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundsvall kn, LIDENS-BYN 1:46 LIDENS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Ritningar till Lidens kyrka upprättades av arkitekt Johan Erik Söderlund 1854, vilka dock inte fullföljdes i sin helhet. Byggmästare var Johan Nordell då kyrkan uppfördes åren 1856-58. Invigningen skedde 25 augusti 1861 av biskop Israel Bergman. Den medeltida kyrkan som ligger nere vid Indalsälven skonades på grund av det långa avståndet till platsen för den nya kyrkan.

PLAN OCH MATERIAL - Ett stort rektangulärt kyrkorum med smalare polygonalt kor i öster och torn i väster. Sakristian inrymt i ett av smårummen som flankerar korets förlängning i kyrkorummet. Ingångar genom tornportal och mittportaler på syd- och nordsidan. i sydöst en mindre tillbyggnad, troligen en äldre värmekammare.
Materialet är gråsten i murarna, tegel i fönster och dörromfattningar samt trä i korabsidens övre parti. Vitputsade fasader med gråmålad sockel. Svartmålad plåt på taken.

EXTERIÖR - Exteriören avviker från approberad ritning främst beträffande tornavslutningen. Söderlund hade avsett en enkel avslutning med endast en spira. Exteriören sannolikt i princip oförändrad sedan byggnadstiden.

INTERIÖR - Från det rymliga och oinredda vapenhuset i tornfoten leder en trappa upp till kyrkans förrum. Det väl upplysta rektangulära kyrkorummet täckes av ett flackt tunnvalv med en kraftigt profilerad taklist. Ett ovanligt utformat korparti till vilket leder ett par trappsteg. Koret inramas av kopplade refflade kolonner och mellan de tre fönstren med antikglas ytterligare fyra kolonner. Dessa bär upp ett entablement och däröver målad skenarkitektur i blågrått och rödbrunt. Korväggen avslutas överst med åtta små rundbågiga fönster. Kortaket utgöres av en liten rund plafond med i mitten änglar med kors, gissel och svärd. På altaret står ett förgyllt kors med svepeduk och törnekrans, sannolikt ursprungligt. På ömse sidor om korets förlängning i kyrkorummet finns läktare med sakristia respektive förrum under. Predikstolen är sannolikt från byggnadstiden. Korgen är försedd med förgyllda emblem och trappa upp utefter nordöstra läktaren. Ljudtaket är ovanligt högt placerat. Vackra nummertavlor på postament från tiden. Dopfunt och reliefer vid sydöstra läktarväggen snidade 1943-45 av Per och Tor Carlsson.
Bänkarna i fyra slutna kvarter är troligen samtida med kyrkan liksom orgelläktaren. Orgelfasaden tillhör 1862 års orgel,orgelverket byggt 1958-59.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 4, Härjedalen, Jämtland, Medelpad och Ångermanland. 1997