Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundsvall kn, LIDENS-BYN 1:46 LIDENS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - LIDEN

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 789, år 1900: 2671, år 1995: 1024

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Liden var med Holm som annex ett eget pastorat 1314, lades senare under Indal fram till 1889. Därefter pastorat med Holm.

LÄGE OCH OMGIVNING - Den till ytan stora socknen ligger nordligast i landskapet och omfattar Indalsälvens dalgång och stora glest bebyggda skogsområden. Den nya kyrkan ligger i tätorten Liden i utkanten av odlingsbygden högt upp i en brant sluttning ner mot Indalsälven. Prästgård och sockenstuga finns i kyrkans närhet. Längre ned i sluttningen, ca 1,5 km sydväst om den nya kyrkan och avskilt från bebyggelsen ligger Lidens medeltidskyrka (se I: LIDENS GAMLA KYRKA) på en hög platå ovanför älven som är djupt nedskuren i landskapet. Klockstapel ritad av Iwar Andersson, efter förebild av äldre stapel. De båda kyrkorna samt Lidens by med omgivande ålderdomligt odlingslandskap utgör riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Ny kyrka (Indals-Liden) av gråsten och tegel uppfördes 1856-58 på annan plats än den gamla, enligt ritningar av arkitekt Johan Erik Söderlund, men med vissa förändringar av byggmästare Johan Nordell. Rektangulärt långhus, smalt och högt femsidigt kor i öster och västtorn. Korutsprångets övre halvcirkelformade del är av trä. Mindre tillbyggnad i sydost.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Västtornet har åttkantig lanternin och spira. Vitputsad fasad och tak av kopparplåt. I stort sett oförändrad exteriör. Ingång i väster, på nord- och på sydsidan. Ett flackt tunnvalv täcker långhuset. I de nord- och sydöstra hörnen är läktare resta, under vilka finns sakristia och förrum. Altaruppsats, predikstol, orgelfasad och bänkinredning förmodligen ursprungliga från byggnadstiden. Utformningen av koret med en krans av överljusfönster och anordningen med läktare över inbyggda rum mot korbågen tycks vara Nordells idé, vilket framgår om man jämför med dennes kyrka i Rätan, Jämtland. Dessa originella lösningar ger en ljus och rymlig interiör.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1999.