Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Herrljunga kn, BRODDARP 10:1 BRODDARPS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - BRODDARP

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 223, år 1900: 314, år 1995: 135

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger avskilt längs en väg, i utmarken mellan de nordost-sydvästorienterade odlingsstråken och en dryg km väster om Lidan. Broddarps socken är belägen i Norra Sjuhäradsbygdens skogsbygder, sydost om Herrljunga.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Medeltida stenkyrka, av i övrigt okänd utformning. Vid en ombyggnad 1784 erhöll kyrkan ett tresidigt avslutat korparti. Kyrkan hade ett vapenhus av sten i söder samt en träsakristia i norr, bägge av okänd datering. Kyrkorummet täcktes av ett plant trätak med dekormåleri, troligen från 1700-talet. Riven i samband med att ny kyrka uppfördes på samma plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande stenkyrkan uppfördes 1897-98 efter ritningar av arkitekt Carl Möller. Meningen var att i största möjliga mån återanvända den gamla kyrkan murar, slutligen lät man dock uppföra helt nya, men delvis på den gamla kyrkans grund. Även 1800-talskyrkan är således en salkyrka med tresidig koravslutning. Sakristia på korets södra sida och västtorn. Tornets runda trapphus skjuter ut i vinkeln mot långhuset.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans rustika fasader i kvaderhuggen granit, de rundbågade fönsteröppningarna samt tornets sidogavlar och spira ger exteriören en nyromansk karaktär. Ingång till kyrkorummet sker i väster via tornet. Kyrkorummet särpräglas av en delvis synlig, bågformig takkonstruktion, som bär upp det pärlspontpanelade, brutna innertaket. Den mångkantiga, nyklassicistiska predikstolen är placerad på södra långväggen, vid sakristian. Altartavlan, en oljemålning daterad till 1600-talets mitt eller senare hälft, inköptes till den gamla kyrkan från Eriksbergs kyrka 1765. År 1937 uppsattes den i Broddarps nya kyrka.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - En gravhäll av kalksten från 1600-talets början, lagd över ägaren till Hallanda säteri Nils Larsson Kafle finns inmurad på utsidan av sakristians östvägg.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.