Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Herrljunga kn, ERIKSBERG 7:1 ERIKSBERGS GAMLA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ERIKSBERG

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 395, 1900: 581, 1995: 199

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Eriksbergs gamla kyrka ligger på en kuperad kyrkogård i odlingsbygd. Intill gamla kyrkan finns ett välbevarat ryttartorp från 1850-talet. Kyrkan övergavs 1885 när Eriksbergs nya kyrka (även kallad Gäsene-Eriksbergs kyrka) stod klar på en kulle ett stycke söder därom (se II: ERIKSBERGS NYA KYRKA). Efter en tid av förfall sattes på 1920-talet åter den gamla kyrkan i stånd och brukas idag som församlingens huvudkyrka. Eriksbergs socken och den gamla kyrkan har enligt traditionen haft ett samband med den erikska kungaätten under 1100-talet. Äldre västgötalagens kungalängd uppger att kung Knut Eriksson dog i Eriksberg. Socknen ligger sydost om Herrljunga.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - I: Eriksbergs gamla kyrka, en av Västergötlands bäst bevarade och intressantaste medeltidskyrkor, uppfördes sannolikt vid 1100-talets mitt (dendrokronologisk datering). Absidkyrkan är ännu till sina mursträckningar helt intakt. Sakristia på korets norra sida tillbyggdes vid okänd tidpunkt, troligen under medeltiden. Vapenhus framför såväl väst- som sydportalen, det senare i trä. Bägge härrör sannolikt från efterreformatorisk tid.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan är, förutom nämnda vapenhus, i sin helhet murad av natursten, huvudsakligen gråsten, men inslag av kalk- och sandsten förekommer (murverksdokumentation vid yttre restaurering 1989). Murarna är vitputsade såväl ut- som invändigt och genombryts av stickbågiga fönsteröppningar, förstorade i senare tid. Kyrkorummet har alltjämt bevarat sina medeltida proportioner; det murade altaret lyses upp av en ursprunglig fönsteröppning med trappformad innersmyg. På triumfbågsmuren, korets väggar och tunnvalv samt absidens hjälmvalv finns fragment av för landskapet unika kalkmålningar från 1100- och 1200-talen. Predikstolen är signerad J. A. J. 1574. Bänkinredning från 1932 efter ritningar av arkitekt Axel Forssén. De genomförda restaureringarna har syftat till att lyfta fram kyrkans äldre kvaliteter. Vid restaurering 1935 återupptogs absidfönstret som varit igenmurat och en altartavla från 1700-talet ersattes med ett enkelt altarkrucifix (altartavlan nu på den norra långhusväggen). Kalkmålningarna framtogs 1949.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.