Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hjo kn, MOFALLA KYRKA 1:1 MOFALLA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - MOFALLA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 388, 1900: 575, 1995: 281

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger högt på issjöavlagring vid Torpabäcken i norra änden av radby nära gränsen mot Tibro socken. Mofalla ligger ca 7 km nordväst om Hjo.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Medeltida träkyrka, av i övrigt okänd utformning. Riven i samband med att ny kyrka uppfördes, sannolikt på samma plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den befintliga timmerkyrkan har rektangulär planform med rakslutet korparti, sakristia i norr samt vapenhus i väster. Den uppfördes troligen under 1500-talet, men är senare ombyggd i flera etapper. Kyrkans östparti ombyggdes på 1730-talet, då även ett äldre vapenhus nedmonterades och ett nytt uppfördes vid västgaveln. Under 1840-talet tillkom slutligen det nuvarande korpartiet, möjligen med samtida sakristia.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan nuvarande, karolinska karaktär är till stor del ett resultat av arkitekt Ragnar Jonssons restaurering 1952-54. Fasadernas träpanel (brädfodringen från 1700-talet är delvis bevarad) vitmålades och det valmade taket spåntäcktes. Fönsteröppningar med rektangulär form. Ingång sker i väster samt från södra sidan. Även interiörens utseende är resultatet av 1950-talets åtgärder. Kyrkorummets timmerväggar frilades och fönstrens draperimålningar från 1700-talet framtogs. Det plana trätaket har kälade långsidor och pryds av målningar från två perioder, från sent 1500- eller tidigt 1600-tal i väster och 1700-tal över korpartiet. Innertaket och dess målningar är till stor del resultat av en rekonstruktion 1952-53, då de bemålade brädorna påträffades som yttertaksbrädor. Flera medeltida inventarier finns bevarade, bl.a. en madonnabild av trä från 1100-talet och ett processionskrucifix från 1200-talet. Altaruppsats och predikstol från 1731 respektive 1735.


Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.