Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kungälv kn, HÅLTA 2:1 HÅLTA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995: HÅLTA
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 669, år 1900: 1005, år 1995: 924

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan, skolan, församlingshem (1979) samt det forna lönebostället och prästänkesätet Hålta annexgård ligger avskilt, vid vägen, mitt i ett större skogsområde. Boställets äldsta delar går tillbaka till 1700-talet. Skolanläggningen, med äldsta delar från 1800-talets slut, är tillbyggd i flera etapper och anpassad till kyrkomiljön. Socknen ansluter till kusten och genomskärs av sprickdalar med öppen odlingsmark vilka omges av kuperade skogsmarker. Hålta ligger ca 11 km nordväst om Kungälv.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av långhus med tresidigt avslutat korparti, sakristia i norr samt västtorn med bottenvåning av sten och påbyggnad av trä. I väster ingår betydande partier av en stenkyrka från äldre medeltid med enskeppigt långhus och smalare rakavslutat kor. Fristående klockstapel av trä. Vid en reparation på 1690-talet nämns ett vapenhus framför sydportalen. 1744-45 revs det medeltida koret och kyrkan förlängdes mot öster med sin nuvarande, tresidiga koravslutning. 1757-62 byggdes det låga och kraftiga västtornet med bottenvåning av sten och övre delar av trä. Vid 1950-51 års restaurering ledd av Axel Forssén byggdes sakristian intill norra kormuren. Under koret ligger ett gravvalv, åtminstone delvis äldre än 1700-talskoret.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - I samband med 1740-talets ombyggnad förstorades kyrkans fönsteröppningar. 1751 spändes ett tunnvalv av trä över det ljusa kyrkorummet. Inredningen är välbevarad med inventarier från bl a 16- och 1700-talen. Den arkitektoniskt utförda altaruppsatsen har bildhuggerier tillskrivna Hans Swants verkstad och anses ha utförts på 1660-talet. En inskrift upplyser om att altaruppsatsen skänktes till kyrkan 1672. Från barocken härrör också predikstolen, snidad under 1600-talets förra hälft och även den arkitektoniskt uppbyggd. Äldre är triumfkrucifixet, ett nordtyskt verk från omkring 1520. Bänkinredningen ombyggdes 1950-51. Läktaren i väster från 1690-talet har fältindelad barriär med målningar, framställande evangelister och utförda av Nichlas Michelson 1697.

Dopfunt av täljsten, 1200-talets förra hälft.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.