Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, SJONHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 SJONHEM KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Sjonhems murade kyrka består av ett rektangulärt långhus med smalare, rakslutet kor och västtorn, sakristia på korets nordsida. Det låga tornet, uppfört vid 1200-talets början, härstammar från en äldre romansk anläggning från 1100 talets senare hälft (grundrester påträffades vid en restaurering 1936). Vid 1200-talets mitt uppfördes nuvarande långhus och kor. Sakristian tillfogades så sent som 1818. Långhuset och det lägre koret täcks av branta sadeltak. Tornet har små kolonnettförsedda ljusgluggar och kröns av en låg åttkantig spira med ljudöppningar under skärmtak. Långhusets fyrkantiga fönster är tillkomna i senare tid, medan korets rundbågsfönster (trekopplat i öster) är ursprungliga. Kyrkans tre ingångar (korets och långhusets sydportaler samt tornportalen i väster) har alla rundbågsomfattningar i två språng. Långhusets två tältvalv åtskiljs av en kraftig gördelbåge vilande på konsoler. Triumfbågen och den låga tornbågen är båda svagt spetsbågiga. Koret har ett högt tältvalv, medan ringkammaren täcks av ett lågt valv (delvis tältvalv och delvis romerskt kryssvalv). Vid en restaurering 1961-62 (arkitekterna Erik Fant och Olle Karth) framtogs ornamentala valvmålningar i långhuset, troligen från 1200-talets mitt. Medeltida glasmålningar finns bevarade i koret, förmodligen tillkomna vid 1200-talets mitt

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998. Reviderad i samband med inskrivningen 2002