Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skövde kn, FLISTAD 19:1 FLISTADS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik

FÖRSAMLING 1995 - FLISTAD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 386, 1900: 470, 1995: 231

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på flack moränhöjd vid en fornlämningsrik hagmark och omgiven av den bördiga åkerleran. Platsen är belägen ca 600 m öster om sjön Östen. I kyrkbyn, som har formen av en radby, avslutad i en rundby, finns även skolhus och klockargård. Socknen tillhör den rika centralbygden kring Östen och Tidans dalgång och den bebyggelsehistoriska utvecklingen har avsatt tydliga spår genom sekler. Strax intill kyrkan ligger exempelvis en storhög. Socknen, som ligger på Vadsboslätten nordost om Skövde, ingår i större riksintresseområde.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, sakristia i norr samt torn i väster. Stenkyrkan uppfördes sannolikt under 1100- eller 1200-talets första hälft och bestod då av långhus och smalare absidkor (avbildning i Peringskiölds Monumenta). Kyrkan hade också sakristia i norr, vapenhus i söder och ytterligare en tillbyggnad i väster, allt till synes murat i sten och troligen av medeltida datum. Möjligen kan den i väster alltjämt kvarstående tillbyggnaden utgöra rester av ett medeltida torn (spår av kryssvalv skall ha påträffats). Kyrkan har sin nuvarande planform efter en ombyggnad 1688, då det ursprungliga absidkoret revs och ersattes med det befintliga korpartiet. Sakristia av okänd ålder.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Murarna är vitputsade såväl ut- som invändigt och genombryts av rundbågiga fönsteröppningar. Tornet har en påbyggnad av trä, som utvändigt klätts med panel. Långhus och sakristia har tegeltäckta valmtak. Västtornet kröns av en flack huv med lanternin och reslig, spånklädd spira. Ingång i väster via tornets bottenvåning. Kyrkorummet har fortfarande medeltidskyrkans bredd. Det rikt dekorerade spegelvalvet är målat av Lars Hasselbom 1759. Såväl altaruppsats som predikstol härrör från 1700-talet (altaruppsatsen målades 1747 av Johan Risberg). Kyrkan restaurerades 1939 efter förslag av arkitekt Adolf Niklasson. Sluten bänkinredning.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 /Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.