Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skövde kn, FORSBY 11:1 FORSBY KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - FORSBY

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 498, 1900: 399, 1995: 189

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i den utskiftade byn, fritt i odlingsmarken mitt emellan Lillån och Ösans forsar, vilka givit sockennamnet. Kyrkans markanta läge på krönet av en kulle kan indikera att den är byggd på en storhög. Till kyrkomiljön hör ett sockenmagasin i sten. En allé leder genom byn. I socknen ligger en av Västergötlands få kända Husabyar. Forsby socken ligger strax öster om Skövde. Kyrkbyn utgör riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av långhus med smalare absidkor och sakristia framför västgaveln. Ingång mitt på långhusets sydsida. Den romanska kyrkans absidkor och långhus förefaller ha uppförts i två etapper; korets västra gavelröste är synligt från långhusvinden. Möjligen kan stenkyrkans uppförande dateras med utgångspunkt från en unik ristning i korets inre murputs med årtalet 1135 (bekräftas av dendrokronologisk datering). Absidkyrkan är förlängd i väster, troligen 1663. Vid tiden för avbildningen i Peringskiölds Monumenta hade kyrkan också ett timrat vapenhus i söder, av okänd ålder. Vid den omfattande restaureringen 1933 efter ritningar av arkitekt Axel Forssén tillfogades ett vapenhus i väster, numera använt som sakristia.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Grupperingen av den romanska absidkyrkans byggnadskroppar under skilda sadeltak ger exteriören dess karaktär. Delar av den ursprungliga takstolen finns ännu kvar (en spånklädd takryttare, avbildad i Peringskiölds Monumenta, har ursprungligen ridit på långhuset). Murarna är vitputsade såväl ut- som invändigt och genombryts av rundvälvda fönsteröppningar, i sin nuvarande form huvudsakligen från 1861-65. Sydportal i ursprungligt läge. Ingång även i väster via vapenhus/sakristia. Kyrkorummet täcks av plana innertak av trä. Triumfbågen vidgades till korets inre bredd 1861-65. Interiören får sin karaktär främst genom takmålningarna och inredningen i barock, framlyft vid Forsséns restaurering 1933. Målningarna på långhusets och korets innertak är utförda 1745 av Johan Risberg. Vid restaureringen togs även draperimålningar på väggarna fram. Ett sakristieskrank från 1800-talet, som avskiljt absiden, togs bort och altaruppsatsen från 1600-talet återuppsattes. Altaruppsatsen skänktes 1663 av Anders Ulfsparre och hans hustru född Gjert-Gyllengrip på Gammaltorp. Predikstolen torde härröra från samma tid. Sluten bänkinredning.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - Medeltidskyrkans inventarier finns nu delvis i Statens historiska museum, Stockholm, däribland ett unikt romanskt krucifix, med Kristus iklädd liturgisk skrud.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.