Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Emmaboda kn, LÅNGASJÖ 4:61 LÅNGASJÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Uppförd 1789 av murmästaren Anders Bergström och snickaren Sven Lu(i?)ndgren, Vissefjärda efter ritningar upprättade 1779 av ÖIÄ. Beslut om nybyggnad togs den 9 juli 1775. Kyrkan föregicks av en sannolikt medeltida stenkyrka på samma plats. Den nya kyrkan invigdes 1794 av biskop Olof Wallqvist.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med kor i öster och utbyggd sakristian. Torn i väster. Ingång genom tornet och portal mitt på sydsidan. Även ingången till sakristian förlagd till sydsidan. Uppförd i gråsten, putsad och vitkalkad utan några slätmarkeringar. Täckt med spåntak, ursprungligen struken med rödfärg. Torntaket kopparklätt.

EXTERIÖR - Ursprungligen uppförd efter ritningen från 1779. Dock blev takfallet något högre och dess anslutning till tornet enklare. Vidare utfördes inte gördelgesimsen och putsdekoren på tornfasaden. Vid en följande renovering, troligen 1863, har tornets konkava huv och balustradomgivna lanternin bytts ut mot nuvarande flacka tak med fyrkantig lanternin. För övrigt torde exteriören vara oförändrad förutom att ytterdörrarna har klätts med kopparplåt.

INTERIÖR - Kyrkorummet har genomgått ett flertal förändringar. Altartavlan, "Den himmelska och jordiska lovsången", är målad av Elisabeth Bergstrand-Poulsen 1957. Av samma konstnär, som härstammade från Långasjö, finns ytterligare fyra tavlor, placerade på västväggen under läktaren. Kyrkorummets nuvarande färgsättning, som är helt främmande för kyrkorummets karaktär, ansluter till målningarnas färgskala med gulbrunt, rött och svart som dominerande inslag. Uppgifter om ursprunglig altaruppställning saknas. Sannoliks övertog man till en början en äldre altartavla. Från 1803 till 1957 var en målning, "Frälsarens bön i örtagården", utförd av S Spith, inplacerad i korväggens dåvarande grunda rundbågiga altarnisch (tavlan numera i Smålands museum). Altare av röd granit från 1960-talet. Altarringen och kordörrarnas omfattningar härrör från andra hälften av 1800-talet. Predikstolen tillkom 1864. Bänkinredningen, dock något moderniserad, härstammar troligen från kyrkans tillkomsttid. Ursprungligen saknades det dock sidogångar. Orgelfasaden från 1837. Läktaren är byggd före 1829, eventuellt har den förändrats under senare tid.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2, Småland och Öland. 1993