Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, FRIGGERÅKER 27:8 M.FL. FRIGGERÅKERS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - FRIGGERÅKER

BEFOLKNINGSTAL 1805: 301, 1900: 497, 1995: 698

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Friggeråkers medeltida kyrkoruin är belägen strax nordost om Falköping. Friggeråker och Torbjörntorp lät 1870-71 uppföra gemensam församlingskyrka (TORBJÖRNTORPS KYRKA), varvid Friggeråkers gamla kyrka lämnades öde. Kyrkoruinen blottlades 1943. Nuvarande kyrka uppfördes 1955 strax söder om lämningarna efter den gamla kyrkan.

RASERAD KYRKA / RUIN - Enligt den summariska rapporten från 1943 (ATA) framkom vid undersökningen grundmurarna efter ett rektangulärt ånghus med smalare, rakslutet kor, ett senare utvidgat korparti av långhusets bredd, sakristia i norr och ett vapenhus i väster. Kyrkan var sannolikt till sin kärna uppförd under 1100- eller 1200-talets första hälft. Enligt inventeringsprotokollet 1829 (ATA) skedde ombyggnaden till salkyrka 1817. När de påträffade tillbyggnaderna tillkommit är inte känt. Kyrkan hade emellertid såväl sakristia som vapenhus av sten, troligen medeltida, vid avbildningen för Peringskiölds Monumenta. Konserveringen av ruinens mursträckningar skedde först 1953 och tog då fasta på den ursprungliga korkyrkans planform.

Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001.

REFERENSER:
Friggeråker i forntid och nutid. 1975.
Börjesson, G: Ödekyrkor i Västergötland. 1994.
Dahlberg, M: Skaratraktens kyrkor under äldre medeltid. 1998.


Friggeråkers kyrkplats, belägen strax nordost om Falköping, har anor från tidig medeltid. Den första stenkyrkan låg strax norr om den nuvarande och är fortfarande bevarad som ruin. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1955 efter ritningar av Rolf Berg, på den gamla kyrkogården. Kyrkan är murad av grå kalksten och består av ett rektangulärt långhus och sakristia i norr. Exteriören är enkel med blottade kalkstensmurar, rektangulära fönsteröppningar och skiffertäckta sadeltak. Ingång i väster via ett utbyggt vindfång. Interiören domineras av ett kryssvalv som spänner över hela kyrkorummet.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995