Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gislaved kn, BÅRARYD 3:4 M.FL. BÅRARYDS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Båraryds kyrkogård har medeltida ursprung. Den föregående kyrkan
var en medeltida, på 1700-talet utvidgad stenkyrka. Denna låg i det
nordöstra hörnet av en rektangulär kyrkogård med klockstapel i väster.
Enligt 1829 års inventering var kyrkogården rymlig och omgiven
av en stenmur med fyra öppningar, tre av dem med stigluckor och
en med en ”prydlig, oljemålad dubbel port med spelwerk [klocka?]”
anbragt genom prosten Magnus Nordins omsorg. Denne hade även
ombesörjt plantering av träd kring kyrkogårdsmuren. På 1850-talet
började kyrkostämman dryfta en sammanbyggnad av de bristfälliga
kyrkorna i Båraryd och Våthult. Till följd av oenighet om lämpligaste
platsen förföll planerna och 1876 upprättades i stället förslag till en
ny kyrka för Båraryd. Samma år utstakades mark till en utvidgning
av kyrkogården. Ytan kom att fördubblas genom utökning åt väster
och i viss mån åt söder. I samband med kyrkans uppförande 1880
anlade dess byggmästare A Larsson, från Sandhult i Västergötland,
en stenmur runt kyrkogården. 1881 – 82 planerades, gräsbesåddes
och planterades kyrkogården under ledning av länsträdgårdsmästare
Blomberg. Smidesgrindar inskaff ades till ingångarna.
1935 omplanerades kyrkogården i enlighet med ett förslag av stadsträdgårdsmästare
G W Svensson, Halmstad. Ädelcypresser planterades
runt om kyrkan och häckar längs gångarna fram till kyrkans
mittportar. 19 äldre gravvårdar samlades i kyrkogårdens nordvästra
hörn tillsammans med prydnadsbuskar. Under 1900-talets senare
del har grusgångarna mellan kvarteren på kyrkogårdens södra och
östra del lagts igen, till men för den strikta symmetrin. Som ett led
i denna förenkling av skötseln har även de fl esta grusbäddar borttagits
från gravarna.