Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrköping kn, Å-ÅKERBY 1:2 Å KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik

FÖRSAMLING 1995 - Å

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 486, 1900: 565, 1995: 202

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är vackert belägen på en markerad höjd i det fornlämningsrika sprickdalslandskapet ute på Vikbolandet. På kyrkogården finns ett bårhus. I anslutning ligger f d skolan, nu församlingshem, samt f.d. kommunalhus och prästgård. Å gamla kyrka blev ruin 1878. Den ligger undandragen från den nuvarande bygden nere vid Slätbaken, ca 1,5 km söder om den nuvarande kyrkan.

RASERAD KYRKA / RUIN - belägen på annan plats (Å KYRKORUIN). Den medeltida kyrkan, nu bevarad som ruin, består av ett rektangulärt långhus med ett rakslutet korparti samt sakristia i norr; en tillbyggnad har även funnits i väster, antingen ett vapenhus eller ett torn. I: De äldsta murpartierna i den befintliga ruinen härrör sannolikt från äldre medeltid. Kyrkan har då bestått av ett rektangulärt långhus och ett smalare, rakslutet kor. Riven, förutom delar av långhusets och korets nordmurar, i samband med att ny kyrka uppfördes på samma plats. II: Ruinens nuvarande planform tillkom sannolikt under medeltidens senare hälft, med återbruk av föregångarens murar i norr. Tillbyggnadernas ålder är inte kända. Det medeltida kyrkorummet har varit välvt i tre travéer, enligt Säves reseberättelse från 1861 (ATA) med stjärnvalv. Kyrkan övergavs för att slutligen förfalla i samband med att ny kyrka uppfördes på annan plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - III: Den nuvarande stenkyrkan uppfördes 1845-46 av byggmästare Jonas Jonsson, som även utfört ritningarna, bearbetade av J.W. Gerss vid ÖIÄ. Den består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, utbyggd halvrund sakristia i öster samt torn i väster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Välbevarad nyklassicistisk exteriör med fasaderna putsade i en gulvit ton och med sadeltak, halvkupol över sakristian och huv med dubbel lanternin på tornet och ljudöppningar utformade som serliana. Lunettfönster över sidoportalerna, som markeras även med rusticerade mittrisaliter. Välbevarat kyrkorum med trätunnvalv. Östväggens fönster samt nordportalen har igensatts 1939, då även en målning bakom altaret övermålats med en fond i blått, i övrigt i stort sett oförändrad interiör. Från den gamla kyrkan har den senmedeltida altaruppsatsen bevarats, liksom den romanska dopfunten. På altaret ett medeltida krucifix. Den genombrutna altaruppsatsen och kordörrarnas omfattning ritade av J.W Gerss vid ÖIÄ. Predikstol och korstolar från byggnadstiden, liksom den slutna bänkinredningen (sätena ombyggda 1939). Orgelfasaden ritad 1846 av Carl Gustaf Blom Carlsson. Ovanlig, ursprunglig lösning med spiraltrappor till läktaren. Vid restaurering 1939 (Kurt von Schmalensee) anordnades bl.a. dopplats framför den igensatta nordportalen.

Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000; rev. 2003.