Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Säffle kn, SVANEHOLM 1:6 M.FL. SVANSKOGS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - SVANSKOG

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1405, 1900: 1743, 1995: 1204

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. År 1540 införlivades Ämmeskog.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger på gränsen mot Dalsland. Kyrkan är belägen på en udde i sjön Mellan-Svan och intill herrgården Svaneholm. Kyrkplatsen har medeltida ursprung.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: En träkyrka uppfördes sannolikt under medeltiden, men dess utformning är inte säkert känd. Riven i samband med att ny kyrka uppfördes, sannolikt på samma plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den befintliga träkyrkan uppfördes på 1733-38, under ledning av byggmästare Philip Eckel. Den timrade kyrkan har korsformad plan med torn vid västgaveln. Sakristia och förrådsrum inbyggdes år 1764 i den östra korsarmen.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan gick igenom en omfattande restaurering 1948-49, ledd av arkitekt Axel Forssén, vilken hade till avsikt att framhäva kyrkans ursprungliga utformning. Exteriörens och interiören har sedan dess en förhållandevis homogen karaktär, framförallt präglad av 1700-talet. De timrade väggarna är i exteriören klädda med rödfärgade spån. Korskyrkans branta, valmade takfall är likaså spåntäckta; västtornets något smalare klockvåning kröns av en karnisformad huv. Huvudingångarna är förlagda i väster via tornets bottenvåning samt i den södra korsarmsgaveln. Kyrkorummet täcks av två korslagda trätunnvalv. Före 1940-talets restaurering präglades interiören av 1890-års förändringar, efter förslag av arkitekten Agi Lindegren. Vid Forsséns restaurering återskapades en ursprunglig, ljusare färgsättning och den öppna bänkinredningen ersattes med de nuvarande bänkkvarteren. Ovan sakristian finns en herrskapsläktare från 1764, med samtida blomsterdekor på bröstningen. Altaruppsatsen är ett verk i senrenässans. Målningen i altaruppsatsens mittparti är ett verk av Kerstin von Post från 1883 efter Paolo Veronese. Predikstolen utfördes av Isak Schullström 1742.

ÖVRIGA UPPGIFTER - Altaruppsatsen härrör ursprungligen från Kristinehamns kyrka, dit den donerades 1667. Från Kristinehamn skänktes den vidare till Östra Fågelvik, för att 1736 slutligen överlämnas till Svanskogs församling.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000.