Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrtälje kn, RÖ KYRKA 1:1 RÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Rö kyrka, belägen på en höjdsträckning, föregicks eventuellt av en liten träkyrka eller kapell. Sydväst om kyrkan står en klockstapel, uppförd 1806-07, som även fungerar som huvudingång till kyrkogården. Kyrkan består av långhus med tresidigt avslutat kor, sakristia i norr och vapenhus i söder. I långhusets nordvästra och sydöstra hörn finns kraftiga strävpelare. De blottlagda murarna består huvudsakligen av natursten, övre delen av vapenhusets gavelröste samt övre delarna av kor och sakristia är dock murade av tegel. Vapenhuset och sakristian har sadeltak respektive pulpettak, långhuset täcks av ett sadeltak som är valmat över koret. Samtliga yttertak är spåntäckta. Fönstren har stickbågig form, förutom korfönstren som är rundbågiga. Ingång sker via vapenhuset i söder. Av den äldsta kyrkan - som anses ha tillkommit under senare delen av 1200-talet under medverkan av gotländska byggmästare - återstår långhuset. I slutet av 1400-talet erhöll kyrkan tegelvalv, och ungefär samtidigt byggdes vapenhuset. Långhusets strävpelare tillkom som stöd för murarna efter en brand på 1500-talet eller 1600-talets förra hälft. Kyrkan var i slutet av 1600-talet i mycket dåligt skick, och 1747 genomfördes en reparation, vid vilken det tresidiga koret tillkom. Sakristian revs och byggdes om från grunden, murarna förankrades och kyrkans tidigare mycket branta tak sänktes. Vidare putsades de medeltida kalkmålningarna över i samband med att kyrkan nyinreddes. Exteriören har bevarat sin medeltida prägel. Interiören präglas främst av de senmedeltida kalkmålningarna, som bl.a. rymmer det ovanliga motivet "De tacksamma döda". Målningarna togs fram vid arkitekten Ärland Noréens restaurering 1950-51, då kyrkan återigen erhöll sluten bänkinredning.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996