Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kinda kn, KÄTTILSTAD 3:1 KÄTTILSTADS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands länsmuseums
topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är hämtade från
Lantmäteriets websida.
På storskifteskartan över Kättilstads kyrkby från 1796 redovisas kyrkogårdens utbredning
tydligt, kyrkogårdens utbredning tolkas som mycket lik den utbredning kyrkogården har idag.
Omgärdningen har en öppning i öster. Kyrkan är liksom idag centralt placerad på
kyrkogården. 1915 utvidgas kyrkogården norr om kyrkan i en nyklassicistiskstil med
trädkrans och symetriskt upplagda gångar och häckomgärdade gravplatser centralt på
kyrkogården. Under 1920-talet beläggs kyrkogården vid kyrkan med grus, något som finns
kvar fram till 1960-talet då kyrkogården beläggs med gräs.