Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örnsköldsvik kn, ARNÄS PRÄSTBORD 1:57 ARNÄS KYRKA (GUSTAF ADOLFS KYRKA)

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - År 1765 gjorde byggmästare Daniel Hagman ett förslag till ombyggnad av Arnäs medeltida kyrka till korskyrka. Hagman angavs så sent som 1831 som den nya kyrkans upphovsman. Men ombyggnaden blev istället rivning, och ritningar till den nya kyrkan på den gamlas plats uppgjordes 1781 av Petter Hagmansson. De bearbetades något på ÖIÄ. Kyrkan byggdes av Hagmansson 1782 och erhöll till invigningen 1784 namnet "Gustaf Adolf kyrkan i Arnäs".
Till kyrkogården leder tre murade portaler, uppförda av murmästaren Erik Svedberg före 1828, med smidda grindar. Nära kyrkan ligger några bevarade kyrkstallar.

PLAN OCH MATERIAL - Stor rektangulär kyrkobyggnad med kor i öster (sydöst), sakristia på norra sidan och torn i väster. Huvudingång genom tornet och mitt på sydsidan.
Byggd i sten med tegel till dörr- och fönsteromfattningar. Äldre kyrkans murar ingår i nord- och östmurarna. Putsad i vitt med rektangulära fält i svagt rosa på långhuset (dokumenterat från 1828). Takbeklädnaden ursprungligen spån, nu kopparplåt. Grå putsad sockel.

EXTERIÖR - Uppförd huvudsakligen enligt den reviderade ritningen 1781. Försänkta rektangulära fält kring de rundbågiga fönstren. Sadeltak över långhuset, valmat i öster. Tornet försett med hög huv med tornur och liten lanternin, krönt av kors med klot.

INTERIÖR - De gråvita, putsade väggarna indelade i fält av parställda pilastrar mellan fönstren. Dubbla gördelbågar över tunnvalvet. Mellan korväggens två fönster ett rundbågigt fält för altartavlan. På bågens krön Lammet med korset. Ingen uppgift finns om den ursprungliga altarprydnaden. 1810 uppsattes ett förgyllt kors och 1837 en målning med "Kristus bärande sitt kors", utförd av Göran Sundin med hjälp av brorsonen Per och sonen Jöns. År 1880 ersattes denna målning av ett förgyllt kors med svepduk i silver, ställd framför en målad arkitekturfond i mittfältet, troligen bevarad från Sundins dekor. Den nuvarande altartavlan är utförd 1927 av Olle Hjortzberg, som även ritat korets glasmålningar. Den gamla predikstolen ersattes 1878-80 av den nuvarande utan ljudtak, troligen utförd av Felix Holmström.
Öppna bänkar med sirade gavlar, troligen från 1880-talet. Den förnämliga orgeln byggdes 1807 av Pehr Strand med fasad ritad av Pehr Vilhelm Palmroth. Grund läktarunderbyggnad.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860, Del 4, Härjedalen, Jämtland, Medelpad och Ångermanland. 1997