Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vallentuna kn, FRÖSUNDA PRÄSTGÅRD 3:1 FRÖSUNDA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Frösunda kyrka uppfördes som sockenkyrka under 1400-talets mitt eller strax dessförinnan. Kyrkan är till sin form i huvudsak oförändrad sedan byggnadstiden. Sekundärt har dock fönster förändrats och tillkommit och entrén vidgats.
Frösunda kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen och ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården.
Det fanns en kyrka, eller ett kapell i Frösunda innan den nuvarande uppfördes, möjligen redan under 1100-talet. Det äldsta kända dokumentet där Frösunda kyrka nämns är från 1291. Den äldre kyrkan, eller kapellet låg direkt söder om den nuvarande kyrkobyggnaden. När den nuvarande byggnaden uppfördes under 1400-talet lät man kapellet stå kvar och vara en del i den nya kyrkans sydmur. Då vapenhuset uppfördes revs dock den gamla stenbyggnaden. Eftersom den gamla byggnadens mur var tunnare än den nya fick kyrkmuren fyllas ut med tegel. Än idag syns spåren från den gamla byggnaden på kyrkans södra fasad.
I namnet Frösunda ingår den gamla benämningen för härad - hund, och vittnar om socknens tidigare betydande roll i regionen som ett mindre rätts- och förvaltningsområde inom landskapet. Andra källor förklarar ortnamnets betydelse utifrån ordet frö "frodig, fruktbar", vilket skulle syfta till sundets tendens att växa igen. Till bygdens betydelse bidrog säkert läget bredvid den farled som tidigare förband Uppsala med Östersjön. Frösunda, Markim och Orkesta kyrkor tillhör från den 1 januari 2006 Vallentuna församling.
KÄLLFÖRTECKNING
ATA, Antikvarisk- topografiska arkivet
Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet
Lst, Länsstyrelsen i Stockholms län, arkivet
SLM, Stockholms läns museum, arkivet
Boethius, U, Vägvisare till kyrkorna i Stockholms län, Uddevalla 1980
Boethius, U, Vallentunas äldre bebyggelse, Vallentuna 1975
Bonnier, A, C, Kyrkorna berättar, Uppsala 1987
Calissendorff, K, Ortnamn i Uppland, Stockholm 1986
Dyhlén-Täckman, I, Kulturminnesvårdsprogram för Vallentuna kommun, Stockholm 1986
Josephson, R, Kyrkor i Seminghundra härad, Sveriges kyrkor, vol 11, Stockholm 1920
Kulturhistoriskt värdefulla områden, Stockholm 1986
Kulturminnesvårdens riksintressen i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län, 1997
Nilsson, C, Kyrkguiden. Vägledning till kyrkorna i Stockholms stift, Stockholm 2001
Svenskt konstnärslexikon II, 1953
Wilcke-Lindqvist, I, Frösunda kyrka. Upplands kyrkor VI, Uppsala 1957

Uppgifterna är sammanställda av Stockholms läns museum.