Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Götene kn, FULLÖSA 11:1 FULLÖSA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - FULLÖSA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 453, 1900: 889, 1995: 405

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Bolum införlivad omkring 1545.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger mitt i byn på svämlera, på gränsen till utmarken och 350 m nordväst om Silån. Socknen, som är fornlämningsrik, ingår i Kinnekulle riksintresseområde. Fullösa ligger norr om Götene.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Kyrkan är huvudsakligen murad av tuktad Kinnekullesandsten och består av rektangulärt långhus med sakristia i nordost och vapenhus i sydväst. Ingång via vapenhuset. I den befintliga salkyrkans västra del återstår betydande mursträckningar efter den äldsta stenkyrkan (dendrokronologisk datering av takstolens remstycke ger uppskattat fällningsår i intervallet 1203-05). I samband med grävningar för värmeinstallation 1936 påträffades grundmurarna till ett smalare, rakslutet kor. Koret utvidgades 1741 till nuvarande storlek. De tillfogade byggnadskropparnas datering är ovissa; vapenhuset kan möjligtvis vara medeltida, medan sakristian härrör från tiden efter korombyggnaden.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans murar är putsade såväl ut- som invändigt och genombryts av rundbågiga fönsteröppningar. Samtliga byggnadskroppar har spåntäckta sadeltak, valmat över långhusets östmur. Ingång i söder via vapenhuset. Kyrkorummet rika målningsskrud och fasta inredning härrör huvudsakligen från 1600- och 1700-talen. I den västra delen av långhusets del finns figurativa målningar i två register, stilistiskt daterade till 1600-tal (framtagna vid restaurering 1914). Det plana innertaket har figurativ och dekorativ utsmyckning från 1756 av Carl Gustaf Hoijst och Johan Laurell. Troligen från 1700-talets senare del är läktarbröstets målningar, en allegorisk målningssvit över temat "Hjärtats historia", Predikstol från 1686 och altaruppsats från 1749. Ny bänkinredning förvärvades vid restaureringen 1914.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.