Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Österåker kn, RYDBOHOLM 2:1 ÖSTRA RYDS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Östra Ryds kyrka byggdes i huvudsak under senmedeltiden som en salkyrka med ursprungliga valv. I denna kyrka ingår sakristia med ursprungligt kryssvalv från en äldre kyrka, uppförd under sent 1200-tal eller cirka 1300. Kyrkans karaktäristiska korsform kom till på 1690-talet, då tvärskepp byggdes till i norr och söder. Samtidigt uppfördes gravkoret i öster för släkten Brahe och tornet i väster med kyrkans huvudingång. Äldsta inventarierna är dopfunten i kalksten och ett kvinnligt helgon, som båda kan vara samtida med sakristian.

Östra Ryds kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen och ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården.

Namnet Ryd är belagt som sockennamn från 1298. Under lång tid har socknen dominerats av gårdarna Bogesund och Rydboholm. Gravfält från yngre järnålder antyder att Rydboholm kan ha etablerats som gård redan under förhistorisk tid och väster om kyrkan, vid Karlhäll, antyder höga fosfatvärden att en vikingatida och eventuellt även medeltida by eller gård kan ha legat.

Kyrkan och Rydboholms gård är historiskt starkt förknippade med varandra. Den nuvarande kyrkan byggdes omkring 1430, troligen på initiativ av dåvarande ägaren till Rydboholm, Anund Sture. En inskription i kyrkans korvalv anger den 1434 avlidne Anund Sture som byggherre. 1400-talskyrkan bestod av nuvarande långhus och sakristia och hade vapenhus i söder. Släkten Brahe har senare påverkat kyrkans historia under lång tid. Per Brahe på Rydboholm fick 1545 hela Ryds skeppslag inklusive Ryds socken i förläning.

På 1690-talet byggdes korsarmar till i norr och söder. Samtidigt uppfördes gravkor i öster för släkten Brahe och torn i väster. Möjligen var Jean de la Vallée ansvarig arkitekt vid denna genomgripande förändring.

Två runstenar finns inne i kyrkan, varav en är uppställd i södra korsarmen och en är fastmurad i väggen intill nordportalen.

Vid en restaurering 1924 under ledning av arkitekt Sven Brandel togs vissa kalkmålningar fram, omkalkades väggar och valv och installerades elektrisk uppvärmning. Samtidigt sattes vindfångsdörrar in mot vapenhuset och ett äldre kalkstensgolv togs fram i kor och vapenhus.

Den senaste restaureringen 1991 leddes av arkitekt Uno Söderberg. Kyrkan fick då nytt kalkstensgolv i gångarna och trä i bänkkvarteren. Kyrkbänkar tillverkades av interner på Österåkers fångvårdsanstalt. Altaret togs bort och ersattes av ett fristående altarbord i trä. Under konservator Lars Göthbergs ledning rengjordes väggar och valv i kyrkorummet samtidigt som återstående kalkmålningar i valven och på väggen vid sakristiedörren togs fram.

Östra Ryds kyrka har en för vårt land unik samling oljemålningar med bibliska motiv. Tavlorna är daterade till 1600-tal och tidigt 1700-tal och flertalet har skänkts till kyrkan av medlemmar tillhörande Braheätten på Rydboholm.