Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Leksand kn, KYRKAN 1 LEKSANDS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkans plats på udden som skapats vid Österviken och Österdalsälven brukades redan under förhistorisk tid. Rester av en stenåldersboplats, vikingagravar, ett gravfält med brandgravar samt tidiga kristna gravar vittnar om platsens betydelse och långvariga användning.

Nuvarande kyrka har haft två föregångare varav den andra utgör kärnan i nuvarande byggnad. Del av lämningarna som påträffats under golvet bedöms ha utgjort grundmuren till en kvadratisk träbyggnad, troligen en stavbyggnad. Ytterligare lämningar anses härstamma från en medeltida stenbyggnad som bedöms ha varit föregångaren till nuvarande kyrka. Till omfång anses den ha motsvarat de tre mellersta skeppen i nuvarande långhuset. Till den rektangulära byggnaden hörde troligen också en liten sakristia i norr. En betydande del av långhusets gavlar är bevarade och införlivade i nuvarande murar. Den äldsta kyrkan saknade valv och var byggd helt av gråsten. Med Mälardalens medeltida kyrkor som jämförelse antas den härröra från omkring 1300.

I mitten av 1400-talet tillbyggdes kyrkan med ett torn i väster. Mot slutet av samma sekel eller i början av följande delades långhuset i tre skepp genom pelarrader. Det något högre mitt-skeppet täcktes med stjärnvalv och sidoskeppen med kryssvalv. Även tornets vapenhus välvdes med stjärnvalv. Kort därefter utsmyckades de putsades valven med kalkmålningar. Tornet eldhärjades vid flera tillfällen och efter den förödande branden som 1709 drabbade tornet och långhuset inleddes en genomgripande ombyggnad som pågick fram till 1715. Den gav kyrkan sin nuvarande form och utseende. Större delen av tornet revs och omvandlades till vapenhus. Byggnaden utvidgades dels med nytt kor i förlängningen av mittskeppet och dels med ett sidoskepp i norr. Taket ombyggdes till brutet och valmat tak och kröntes med sin karakteristiska lökspira över byggnadens mitt. Nu var Leksands kyrka omvandlad till centralkyrka, med en kvadratisk plan, förstärkt av tornbyggnad över tak.

För mer historik se kyrkan/kyrkobyggnaden samt bifogad PDF.