Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, BARNHUSKÄLLAREN 6 NORRA LATIN

 Anlaggning - Historik

Historik
Norra Latin uppfördes i renässansstil 1876-80 efter ritningar av Helgo Zettervall 1831-1907. Norra Latin var Stockholms första större läroverk och på sin tid Sveriges största med 750 elever. Zettervall har framför allt förknippats med ett antal rigorösa kyrkorestaureringar, men han var i lika hög grad en nybyggnadsarkitekt som sökte nya arkitektoniska uttryck. Han behärskade hela den eklektiska repertoaren samtidigt som hans formspråk var personligt och uttrycksfullt, vilket inte minst kommer till uttryck i Norra Latin där han knyter an till florentinsk renässans. Byggnadens yttre har tunga rustikmurar i palatsstil. Interiören är uppbyggd kring två ljusgårdar, som flankerar en central trapphall. Ljusgårdarnas tak av järn och glas kantas av rundbågade arkadgallerier med gjutjärnskolonner. Gymnastiksal och aula ryms i en utskjutande del av byggnaden, som härigenom fått en T-formad grundplan. Norra Latin blev länge typbildande för de svenska skolbyggnaderna. Norra Latin jämte Bolinderska huset på Blasieholmen och Lunds universitet räknas bland Zettervalls främsta profana byggnadsverk. Under nationalromantikens och funktionalismens tid var Zettervalls anseende lågt, men han ses nu av allt fler som det svenska 1800-talets främste arkitekt.
Byggnaden har genomgått ett flertal förändringar under årens lopp, vilka dock inte inkräktat på Zettervalls koncept. Även vid de förändringar som genomförts under senare år, sedan byggande apterats till konferenscentrum, har stor hänsyn tagits till de grundläggande kulturhistoriska värdena. Endast sådana förändringar som varit nödvändiga för konferensverksamheten har vidtagits. Vissa av dessa förändringar hade sannolikt varit nödvändiga även vid en fortsatt användning av byggnaden som allmänt läroverk. Vissa förändringar under skolans tidigare år har förstärkt det kulturhistoriska värdet. Det gäller ett antal väggmålningar av prins Eugén, Bruno Liljefors, Carl Larsson, Axel Törneman, tillkomna 1900-1922. I källarvåningen har ett skolmuseum inretts.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2001-03-26, Dnr 2031-93-21353