Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skellefteå kn, SKELLEFTEÅ PRÄSTBORD 1:151 LEJONSTRÖMSBRON

 Anlaggning - Historik

Historik
Den första bron på det gamla färjestället över Skellefteälven vid Lejonström togs i bruk 1737. Reparationer och förbättringar/förändringar finns dokumenterade i Rudolf Kolms "Lejonströmsbron i Skellefteå", Vägverket 1972. Bron har sedan tillkomsten förändrats och förlängts, men i sitt ursprungliga läge. Dagens bro visar huvudsakligen den utformning som bestämdes vid reparationer och byggnationer under 1860-70-talen. Skala, material, läge och broöverbyggnad har dock en äldre förankring. Brons kulturhistoriska värden, dess proportioner och material samt ursprungliga karaktär, tillsammans med dess centrala plats i den kulturhistoriskt värdefulla miljön av riksintresse kring Skellefteå landsförsamlings kyrka motiverar enligt Länsstyrelsens uppfattning att bron uppfyller kravet i 3 kap 1 paragrafen KML om att vara synnerligen märklig. Dessutom intar bron en viktig plats i medvetandet hos Skelleftebygdens invånare.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västerbottens län, 1994-03-10, Dnr 221-926/91.