Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skellefteå kn, GÅSÖREN 1:2 GÅSÖRENS FYR

 Anlaggning - Historik

Historik
På 1870-talet anhöll Skellefteå stad hos lotsstyrelsen om tillstånd att få uppföra en ledfyr på Gåsören. Staden erbjöd sig att bekosta fyren mot att lotsverket sedan övertog och underhöll densamma. Lotsstyrelsen gav sitt medgivande och förslaget godkändes av Kungl. Maj:t år 1877. Fyrplatsen anlades år 1881 och utgjordes av ett kombinerat fyr- och bostadshus av trä, med en linsapparat av fjärde ordningen i en kopparbeklädd lanternin på taket, ritat av N. G. von Heidenstam. Dessutom byggdes ett uthus med vedbod och dass. Då en ny fyr uppfördes 1921 släcktes den gamla fyren på bostadshuset och fyrapparaten togs ner.

De byggnadsminnesförklarade byggnaderna (fyrhuset, en källare och ett uthus) ligger på ursprungliga platser och har inte byggts till eller byggts om. Fyrhuset på Gåsören hör till landets bäst bevarade kombinerade fyr- och bostadshus. I övrigt har denna typ av fyrbebyggelse genomgått stora förändringar i samband med att lanterninen plockats ned. I Vänern finns liknande fyrar bevarade, men inga av dessa är lika oförändrade som på Gåsören. Fyrhusets exteriör motsvarar utförandet från senare delen av 1800-talet med sin fasadutformning, fyrlanternin och skiffertak.

KÄLLOR: Thunman, Dan. Sveriges fyrplatser - en bebyggelsehistorisk dokumentation av f.d. bemannade fyrplatser anlagda under Lotsverkets tid. Sjöfartsverket, Riksantikvarieämbetet, (Norrköping: Sjöfartsverkets tryckeri) 2000. ISBN: 91-86502-19-0,
Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västerbottens län, 2001-07-06, Dnr 221-5193-1993