Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vännäs kn, VÄNNÄS 50:30 VÄNNÄS LÄGER

 Anlaggning - Historik

Historik
VÄNNÄS LÄGER - Mellan 1900 och 1909 var Västerbottens regementes mötesplats förlagd till Vännäs. Regementet fortsatte därefter att använda lägrets många byggnader till olika militära ändamål. Först 1980 överläts hela området till Vännäs kommun.
Än idag återspeglas anläggningens militära hierarki i byggnadernas karaktär och gruppering. I en grupp för sig ligger officersbostäder och officersmäss. Längre västerut låg kaserngården, omgiven av manskapsbaracker. Av dessa finns endast en kvar, som 1985- 86 tillsammans med den intilliggande officersmässen och sjukstugan på lägerhöjden inreddes till kursgård. Därvid flyttades och återanvändes också förvaltarbostaden och ett landstormsförråd från en tredje byggnadsgrupp belägen österut vid järnvägsspåret.

VÄNNÄS LÄGER, KONFERENSCENTER - Den kvarliggande logementsbyggnaden är en sk lägerhydda uppförd i en våning med stomme av stolpverk och klädd med liggande rödfärgad panel. Tack vare takkupor kunde även vindsvåningen användas som förläggning.
Underofficersmässen är placerad i en sluttning med en vidsträckt utsikt över älvlandskapet. Byggnadens rödfärgade timmerväggar saknar brädfodring. I det inre är särskilt stora salen i bottenvåningen rikt dekorerad. Boasering, dörromfattningar med överstycken och takpanel är utförda i renässansstil.
Sjukstugan på lägerhöjdens högsta krön är en långsträckt rödfärgad timmerbyggnad med mittkorridor, flyttad från regementets tidigare övningsplats på Gumbodaheden. Den fd likboden därintill inreds till bastu.
Förvaltarbostaden i två våningar, som flyttats, är i bottenvåningen delvis inredd till häkte med fem celler. Byggnaden är av timmer med rödfärgad liggande panel och veranda.

KÄLLOR: Beslut - Byggnadsminnesförklaring Länsstyrelsen i Västerbottens län, 1982-04-26, Dnr 11.392-140-81.
Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2