Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Åsele kn, GÄDDAN 1 LÄNSMANSGÅRDEN, ÅSELE

 Anlaggning - Historik

Historik
I de kyrkplatser i Lappland som under 1800-talet utvecklades till mer permanenta samhällen utgjorde tjänstemännens boställen en byggnadskategori som markant avvek från övrig bebyggelse. Dels var de till volymen större än kyrkplatsens kyrkstugor och andra hus, dels hade de en mer stadsmässig prägel.
Länsmansgården ligger på ungefär samma plats som Åsele lappskola, där undervisning bedrevs mellan1732 och ca 1820. Den nuvarande manbyggnaden uppfördes på 1860-talet av kronolänsmannen och skolkateketen Jacob Nordenstam. Den genomgick en omfattande ombyggnad på 1910-talet.
Byggnaden är uppförd av timmer i två våningar och har valmat tak. Den nuvarande liggande panelen är vitmålad. Byggnaden har herrgårdsliknande karaktär och visar släktskap med borgarhus i 1800-talets norrländska städer.
Till gården hör en timrad och rödfärgad dubbelbod, den enda kvarvarande av de ursprungliga uthusbyggnaderna.
Länsmansgården i Åsele är ett sällsynt bevarat exempel på ett lappländskt tjänstemannaboställe. Såväl manbyggnad som boden har bibehållit ett ålderdomligt utseende.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2