Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Strängnäs kn, GRIPSHOLM 4:109 M.FL. GRIPSHOLMS SLOTT

 Anlaggning - Historik

Historik
Slottets ursprung är den borg, som Bo Jonsson Grip lät uppföra under 1300-talet och som var färdigbyggd 1383. Delar av den äldsta borgen finns bevarad i det fyrkantiga tornet (tornkrönet) i nordväst och längorna intill vid yttre borggården. Under 1400-talets början inlöstes egendomen till kronan. Borgen brändes 1434 i samband med Engelbrekts befrielsekrig.
Slottet fick sitt nuvarande utseende efter omfattande byggnadsarbeten som påbörjades under ledning av Henrik von Cöllen. Anläggningen fullbordades under 1570-talet då bl a Hertig Karls kammare, Kungens sängkammare och Prinsens studerkammare tillkom.
Vissa om- och tillbyggnader skedde under 1700-talets slut. Då uppfördes också kavaljersflygeln efter ritningar av F A U Cronstedt och teatern efter Erik Palmstedt.
Under 1890-talet skedde en genomgripande restaurering under ledning av arkitekten Fredrik Lilljekvist, varvid slottet fick en romantiserande 1500-talsprägel. 1890-talsrestaureringen har dock i stor utsträckning spolierats vid nya restaureringsarbeten på 1960-talet. I det statliga byggnadsminnet ingår förutom slottet ett stort antal byggnader runt omkring slottet.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X

Gripsholms byggnadsminnesskydd utökades och skyddsföreskrifterna fastställdes 1995-04-20