Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sollefteå kn, REMSLE 13:64 M.FL. NORRLANDS TRÄNGREGEMENTE / T3

 Anlaggning - Historik

Historik
Genom 1892 års härordning beslutades att ytterligare två trängbataljoner skulle skapas för att komplettera Svea trängbataljon samt Göta trängbataljon. Den norra av de två nya bataljonerna etablerades i Sollefteå under namnet Norrlands trängbataljon.

De byggnader som ingår i byggnadsminnet är:
kanslihuset, förvaltningsbyggnaden, lektionssalsbyggnaderna, livsmedelsförrådet, D-kasernen, förrådet, plutonförrådet, övnings- och vårdhallen, garaget, gymnastikbyggnaden, mobserviceförrådet, B-kasernen samt arbetslokalen för hantverkare.

Kanslihuset uppfördes 1895-97 i 2 våningar samt inredd vind med frontespis i vardera väderstreck. Stommen är i tegel med utvändig puts, sadeltaket inklusive frontespistaken är belagda med falsad skivplåt.
Förvaltningsbyggnaden, eg. den ursprungliga A-kasernen, byggdes vid samma tid i två våningar samt inredd vind. Byggnaden uppfördes med tegelstomme och putsade fasader, sadeltaket är belagt med falsad skivplåt. Kasernen har ett betonat centralparti och två framspringande flygelvolymer. Vindsvåningen bildar en slags attikavåning i flygeldelarna. Byggnaden kännetecknas av en antydd klassicism genom hörnlisener, som delvis är rusticerade, attikavåningens gavelfrontoner, liksom klockbyggnadens frontontak.
Lektionssalsbyggnaderna utgörs dels av en äldre, mindre mangårdsbyggnad, uppförd i 1 ½ våning i timmer med utvändig träpanel och sadeltak, inköpt av Sollefteå kommun för etableringen 1895, samt den ursprungliga matsalsinrättningen uppförd i ett plan 1897 med trästomme och utvändigt stående respektive liggande panel.
Livsmedelsförrådet uppfördes 1936 i två våningar med betongstomme, utvändig stående locklistpanel samt sadeltak.
D-kasernen uppfördes 1897 som beväringsbarack i ett och ett halvt plan med stomme av timmer.
Förrådet uppfördes liksom föregående kasern år 1897 i två och ett halvt plans höjd med resvirkesstomme.
Plutonförrådet byggdes 1903 i ett och ett halvt plan som vinterstall.
Övnings- och vårdhallen, urspungligen uppförd som ridhus, och garaget, ursprungligen uppfört som vinterstall i 1 ½ plan, tillkom bägge 1897 i trä i ett och ett halvt plan.
Gymnastikbyggnaden som är högre än de föregående tillkom samma år, med likartad utformning.
Mobserviceförrådet uppfördes 1897 i ett plan med frilagd stomme av tegel samt sadeltak.
B-kasernen uppfördes 1906 i två våningar med tegelstomme och utvändigt putsade fasader.
Arbetslokalen uppfördes 1929 i ett och ett halvt plan med tegelstomme och utvändigt slätputsade fasader samt sadeltak.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 1996-03-29, Dnr 221-2274-96